Lokale lønnsforhandlinger i DSB

håndpengerInnen 31. oktober skal DSB og arbeidstakerne bli enige om hvordan 6 millioner i lønnsøkning skal fordeles. Virkningstidspunktet er 1. august.

 

I årets sentrale lønnsforhandlinger ble det enighet om at det skulle settes av 1,75 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. august. For DSB utgjør dette en pott på kr 5 496 866. I tillegg til dette er det satt av kr 600 000 i lokale midler. Det samlede forhandlingsbeløpet blir dermed kr 6 096 866.

Medlemmene av STAFO samfunnssikkerhet i DSB vil i løpet av kort tid bli invitert til å levere inn sine lønnskrav. Foreningen har frist til 26. september med å levere sine krav.

Det er ingen sentrale føringer ved årets forhandlinger. DSB og arbeidstakerorganisasjonene er imidlertid enige om at virksomhetens lønnspolitiske dokument  skal legges til grunn for forhandlingene. Målene for lønnspolitikken i DSB, slik de er formulert i det lønnspolitiske dokumentet, er å bidra til at virksomheten sikrer og utvikler den kompetansen som er nødvendig for å oppfylle DSBs målsettinger og samfunnsoppdrag. Lønnspolitikken skal være et verktøy for å rekruttere, motivere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Det er også et mål at lønnspolitikken skal bidra til reell likestilling mellom kjønnene. Til slutt skal lønnspolitikken bidra til at alle ansatte i DSB skal ha likeverdige muligheter til å få vurdert om det foreligger grunnlag for lønnsopprykk.

Det er også enighet om at ansatte som begynte eller har fått lønnsopprykk etter 1. august 2013 skal holdes utenfor forhandlingene. (Dette gjelder ikke ansatte som bare har fått endret stillingskode).