Delta og STAFO

STAFO og Delta har vedtatt å etablere et prosjekt som skal utrede grunnlaget for en felles organisasjonsstruktur. Bakgrunnen ligger i en erkjennelse av fremtidens utfordringer og endringer.

STAFO og Delta har vedtatt å etablere et prosjekt som skal utrede grunnlaget for en felles organisasjonsstruktur. Bakgrunnen ligger i en erkjennelse av fremtidens utfordringer og endringer. Virksomheter omorganiseres og reorganiseres. Tjenestene flyttes mellom ulike forvaltningsnivåer og tariffområder og arbeidsgiverstrukturer endres.

Både Delta og STAFO må følge med på utviklingen og gjøre veivalg som sikrer både dagens og morgendagens medlemmer et best mulig medlemstilbud og forhandlingskraft.  STAFO mener at ivaretakelsen av våre medlemmer best skjer ved at vi bygger en organisasjonsstruktur sammen med Delta som er en alliansepartner vi kjenner godt. Både STAFO og Delta har gjort likelydende vedtak om at det er et mål å lage en slik felles organisasjonsstruktur. Det er etablert en prosjektgruppe med representanter for begge organisasjonene som skal utarbeide et forslag til plan for hvordan prosessen kan gjennomføres og gruppen skal også formulere forslag til vedtak. STAFO mener at en slik utredning vil danne et godt grunnlag for å kunne ta stilling til om de to organisasjonene skal gå sammen og hvordan dette eventuelt kan gjøres.

Både STAFO og Delta avholder representantskapsmøter i november 2014, og begge organisasjoner vil da behandle forslag som første milepæl på veien mot en felles organisasjon.

Hva betyr dette for meg som medlem det kommende året?
Er du STAFO-medlem, får dette ingen umiddelbar virkning for deg. Du vil bli ivaretatt av medlemsorganisasjonen din som før. Etter hvert er planen at medlemmer og tillitsvalgte i STAFO og Delta i økende grad skal kunne benytte hverandres medlemstilbud. Omfanget av dette vil være avhengig av hva styrene i organisasjonene kommer frem til. Medlemstilbudene fra YS vil uansett gjelde som før. STAFO-medlemmer vil også ha samme tillitsvalgt og samme forankring i medlemsorganisasjoner og ev. klubber som før.

På arbeidsplasser der det er både STAFO- og Delta-medlemmer vil det bli et tettere samarbeid. Dette kan for eksempel bety at dersom du ikke tidligere ikke har hatt en lokal tillitsvalgt i organisasjonen du er medlem av, kan du heretter forholde deg til den tillitsvalgte fra den andre organisasjonen hvis du vil.

Styrene i STAFO og Delta har vedtatt tilnærmet like vedtak om å gå inn i en prosess som har som mål å lage en felles organisasjonsstruktur. Det er satt ned en egen prosjektgruppe med representanter for begge organisasjonene, og gruppen jobber med å lage et beslutningsgrunnlag som skal til behandling i STAFO og Delta. Gruppen lager også fremdriftsplan og informasjonsplan for arbeidet. Aktuelle dokumenter i arbeidet vil publiseres her.

Hva betyr dette for meg som tillitsvalgt?
Tillitsvalgte i de to organisasjonene vil fortsette å forholde seg til og å bistå sine medlemmer på sin egen virksomhet som tidligere. Prosessene vil i første omgang kun få betydning på arbeidsplasser der det er både er medlemmer i STAFO og Delta. Dette kan eksempelvis innebære samarbeid om å bistå medlemmene. Tillitsvalgte vil også etter hvert kunne nyttiggjøre seg tilbud fra hverandres organisasjoner. Dette vil avhenge av vedtakene på representantskapsmøtene i november.

Organisering av prosjektet
Styringsgruppen for prosjektet består av politiske ledere og nestledere i Delta og STAFO. Det er STAFOs sentralstyre og Deltas hovedstyre som eier prosjektet.

Prosjektgruppen består av tre representanter fra styrene i hver av organisasjonene og en ansattrepresentant fra hver organisasjon. Gruppen har to fra administrasjonen til å bistå i arbeidet.
Fra Delta: Arnstein Wekre, Elisabeth Langaas, Jette Dyrnes og Else Marie Brodshaug (representant for de ansatte) Fra STAFO: Frithjof Laupsa, Elin Hoel, Narve Leonardsen og Paul Pedersen (representant for de ansatte) Administrasjon: Mona Johansen og Sigurd Wefald

Du kan lese mer om dette på nettsidene til STAFO.