Sivilforsvaret garanterer den sivile beredskapen

Senterpartiet foreslår å styrke Heimevernet av hensyn til samfunnssikkerheten. Vil det egentlig styrke den sivile beredskapen?

Sivilforsvaret er en forsterkningsressurs som skal sikre en statlig beredskap. Nestleder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, foreslår i NRK Dagsnytt 4. januar å styrke Heimevernet for å bedre den norske samfunnsberedskapen. STAFO samfunnssikkerhet har forståelse for argumentene til Slalgsvold Vedum. Beredskap ser ut til å være noe som først kommer på dagsorden etter de uønskede hendelsene har funnet sted.  Erfaringene gjennom de siste årene viser at samfunnssikkerhet kommer langt ned på listen over det skiftende  regjeringer ønsker å bruke penger på. Det er mye som kan gjøres bedre.

Vi tror det vil  være liten vilje til å holde liv i to store berfedskapsaktører som heimevern og sivilforsvar. Heimevernets oppgave er først og fremst å ta seg av det territoriale forsvar av Norge. Utover det kan Heimevernets ressureser  brukes ved katastrofer i fredstid og er en viktig sivil ressurs. Selv om Sivilforsvarets hovedoppgaver også er knyttet til krig, er dagens sivilforsvar dimensjonert for fredstidshendelser. Sivilforsvaret har kompetanse på å håndtere kriser i fred. Vi har et sivilforsvar som er dimensjonert for sivile katastrofer og et militært forsvar, dimensjonert for krig, som kan stille ressursene til rådighet ved sivile kriser. Slik vil vi fortsatt ha det.

Skulle Heimevernet bli dimensjonert for å ta seg av sivile kriser tror vi dette ville gå på bekostning av Sivilforsvaret og den samlede samfunnsberedskapen svekkes.

Sivilforsvaret har, i likhet med Heimevernet, lidd under nedskjæringer over flere år. Den relle styrkereduskjonen gjennom struping av økonomien har til og med ligget foran de vedtatte nedskjæringene. STAFO samfunnssikkerhet mener i likhet med Senterpartiet, at det er behov for å styrke den sivile beredskapen, men det bør først og fremst gjøres gjennom en styrking av Sivilforsvaret slik at etaten kan være den forsterkningsressursen myndighetene har forutsatt at den skal være.