Ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet

Prosessen med ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet er satt i gang. Meldingen skal være klar våren 2012

Fra 2008 har tiltakene for samfunnssikkerhet vært beskrevet i Stortingsmelding 22 (2007- 2008). Det er nå tid for en ny melding.

DSB er i gang med å skrive tekstnotatet.  Det er satt sammen en prosjektgruppe fra fagavdelingene for Analyse og nasjonal beredskap (ANB), Brann og redning (BRE), Sivilforsvar (SIV), Næringsliv, produkter og farlige stoffer (NPF) og Elsikkerhet (ELS).  Det første innspillet skal være klart 16. januar.

Selve meldingen skal legges frem av Justis- og beredskapsdepartementet våren 2012. STAFO samfunnssikkerhet tror at utfordringen for DSB vil være å få aksept for at det faktisk er sannsynlig at noe usannsynslig vil skje. Det kan være vanskelig å motiver beslutningstakere til å investere i usannsynlige hendelser. Det vil også være vesentlig at det som investeres må ha politisk relevans.

En del av de problemstillingene som den nye meldingen bør ta hensyn til vil sannsynligvis være blant annet:

  • Organiseringen av Justisdepartementet
  • DSBs og fylkesmennenes samordningsroller
  • DSBs rolle ved krisehåndtering
  • Tilsyn
  • Sivilforsvarets rolle og dimensjonering

Arbeidstakerorganisasjonene vil ikke være med i denne delen av prosessen, men vil delta i høringsrundene.