Innstillingen om beredskapen i Sivilforsvaret behandlet i Stortinget

Bred enighet om behovet for en statlig forsterkningsressurs, men delt oppfatning om tilstanden for Sivilforsvaret. Sivilforsvarets beredskap ble behandlet i Stortinget 13. desember.

«Det hører til sjeldenhetene at en offentlig etat uttaler så klart at de ikke er i stand til å oppfylle Stortingets forutsetninger», sa Anders Anundsen (FrP) i sitt åpningsinnlegg da Stortinget behandlet innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om beredskapen i Sivilforsvaret. Dette var bakgrunnen for at komiteen startet undersøkelser som endte med en åpen kontrollhøring.

I innstillingen er det en klar deling mellom regjeringspartiene og opposisjonspartiene. På to områder er likevel partiene enige; Norge trenger Sivilforsvaret og regjeringen må gi en redegjørelse om bevilgningstakten for Sivilforsvaret i revidert nasjonalbudsjett til våren.

Regjeringspartiene er fornøyde

Regjeringspartiene i komiteen har sammen med statsråden «en annen oppfatning og virkelighetsforståelse enn det ansvarslig fagmyndighet, distriktssjefer og ansatte har»  i følge Anders Anundsen. Representantene fra regjeringspartiene la mest vekt på det i omstillingsprosessen som er gjennomført. Dette dreide seg i hovedsak om ny lov for Sivilforsvaret og den delen av omstillingen som går på nedbygging og reduksjoner. Martin Kolberg (A) nevnte flere ganger at sivilforsvarsstyrken er redusert fra 10 000 til 8 000. Han nevnte ikke at dette er et resultat av en vedvarende budsjettsituasjon og ikke et resultat av en planlagt omstilling.  I følge STAFOs beregninger er den operative styrken i dag på ca 6 000.

Opposisjonspartiene er bekymret
Opposisjonspartiene viste en forståelse for situasjonen i Sivilforsvaret som er mer i tråd med beskrivelsen til distriktssjefene og fagforeningene. Geir Jørgen Bekkevold (KrF) sa blant annet at «Kristelig folkeparti er opptatt av at denne situasjonen må endres. Nytt materiell må på plass. Øvingsbudsjettet må økes. Sivilforsvaret trenger modernisering nå.»

Justisministeren
Også justisminister Grete Faremo sa i Stortinget at det det er behov for en statlig forsterkningsressurs. Også hun fremhevet den delen av omstillingen som er gjennomført, som styrkereduksjon og den lovmessige forankringen av Sivilforsvaret. Stortinget vil bli orientert om den videre fremdrift i denne saken i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, lovet statsråden. Ministeren opplyste også at det nå er satt i gang arbeide med en ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet og beredskap og at Sivilforsvarets samfunnsoppdrag og konsept også vil bli omtalt i denne meldingen.

Stortingets behandling av innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om beredskapen i Sivilforsvaret