STAFO samfunnssikkerhet og Delta – hvorfor og hvordan?

STAFO og Delta, prosessen til nå og videre
av leder Jan Arne Karlsen

Prosessen STAFO – Delta
Som kjent har det vært en prosess i STAFO hvor en har vurdert innlemmelse i Delta.

For at STAFO skulle kunne innlemmes i Delta krevdes det ett 2/3 dels flertall på representantskapsmøte i.h.t vedtekter. Dette forslaget har falt både på ordinært møte og på ekstraordinært representantskapsmøte med 3 stemmer.

Dette har medført en usikkerhet rundt videre eksistens for STAFO. Ett stort flertall av medlemsorganisasjonene har startet eller vurdert overgang til Delta og utmeldelse fra STAFO. Ut fra tilbakemeldinger kan dette utgjøre over 60% av medlemsmassen i STAFO.  I medlemstall vil dette medføre at STAFO får under 2000 medlemmer igjen.

Dette vil få store konsekvenser for det tilbudet som STAFO kan gi. I tillegg har Delta avsluttet sine avtaler med STAFO, herunder advokathjelp.

Etter at ordinært representantskapsmøte stoppet prosessen med innlemmelse i Delta,  har STAFO samfunnssikkerhet vært i møte med Delta for å få en oversikt over hva en eventuelt overgang ville bety for oss.

De tre største foreningene i, STAFO luftfart, NRK tverrfaglige forening og IT-forbundet hadde på det tidspunktet allerede vært og fremforhandlet ett utkast til avtale. Denne avtalen vil danne grunnlag for våre forhandlinger med STAFO. Fra vårt ståsted er dette en god avtale. Avtalen er overordnet og en må i tillegg tegne en tilleggsavtale som omhandler utdypning og særskilte avtale for den enkelte forening.

Utforming
STAFO samfunnssikkerhet vil fortsatt være eget rettssubjekt, dvs at vi beholder organisasjonsnummer og eget navn, selv om navnet bør endres.

Vi må betale en kontingent til Delta pr medlem, noe større enn det vi betaler i dag, men det vil ikke påvirke den kontingent som den enkelte betaler. Det vil i midlertid medføre at den delen som styre disponerer i dag blir noe mindre.

Den enkelte må være medlem i Delta og Stafo samfunnssikkerhet. I dag er dere medlem i STAFO gjennom medlemskap i Stafo samfunnssikkerhet. I Delta blir dere direktemedlem og i tillegg medlem hos oss. Innmelding utmelding må gjøres både til Delta og oss. Det vil bli laget ett skjema som tar opp i seg begge deler, så i praksis vel det ikke bli noe vesentlig endringer.

Hva får vi igjen
Delta er en stor organisasjon med ca 100 ansatte. De har egne advokater og stor rådgiveravdeling, egen infodisk for den enkelt medlem, Delta direkte, ( en trenger ikke å gå gjennom styre eller lokal tillitsvalgt). Delta har egne politiske rådgivere som (lobbyist på Stortinget).

Hva skjer fremover
Flere av de små foreningene i STAFO ha et møte etter ferien. Alle som stemte for samarbeid med Delta er invitert. Møte blir 31 august eller 1 sept. Representanter fra Delta vil bli invitert til å delta på møtet. Formålet er å få til en samkjøring i forhandlingene med Delta. Etter møtet i månedsskifte aug/sept vil vi sende ut informasjon om endelig avtaleutkast. STAFO samfunnssikkerhet har allerede innledet forberedelsene til innlemmelse i Delta og vil fullføre dette uavhengig av resultatet av samarbeidet med de andre organisasjonene.

Etter møtet i månedsskifte aug/sept vil vi sende ut informasjon om endelig avtaleutkast.

Utmelding fra STAFO og innmelding i Delta krever 2/3 flertall på representantskapsmøte eller uravstemning fra medlemmene. Vi vil derfor sende ut vårt forslag med betingelser for innmelding i Delta til uravstemning, hvor en flertallsbeslutning vil avgjøre hva vi gjør.

Tidsfrist for utmelding fra STAFO er 31.12.2015.