Fortsatt nei til kollektiv STAFO-innmelding i Delta.

Ekstraordinært representantskapsmøte i STAFO opprettholder mindretallsblokkeringen mot overgang til Delta. STAFO samfunnssikkerhet fortsetter forhandlingene med Delta om individuell overgang.

På STAFOs sentralstyremøte i november 2014 var forslag om innmelding i Delta oppe til behandling. Forslaget manglet tre stemmer på å oppnå nødvendig 2/3-flertall. Etter det har flere foreninger i STAFO, deriblant STAFO samfunnssikkerhet, meldt om en mulig overgang til Delta på egenhånd. Tre av de største foreningen i STAFO; IT-forbundet, STAFO Luftfart og NRKs tverrfaglige forening, har allerede forhandlet frem avtaler med Delta om overgang.

På bakgrunn av utsiktene til at STAFO vil få halvert sitt medlemstall, innkalte sentralstyret til ekstraordinært representantskapsmøte 16.  juni hvor forslaget om innmelding i Delta, som er et forslag om vedtektsendring, på nytt skulle opp. Som under det regulære representantskapsmøtet i november, manglet det også denne gangen tre stemmer på å oppnå det nødvendige 2/3 flertall. STAFO vil derfor fortsette som selvstendig organisasjon, om enn noe redusert.

STAFO samfunnssikkerhet har allerede inngått en intensjonsavtale med Delta. Etter det ekstraordinære representantskapsmøtet får foreningen følge av flere STAFO-foreninger. Opprinnelig var det ni foreninger som har signalisert overgang til Delta. Etter mindretallsblokeringen har flere foreninger signalisert at de vil søke overgang. Som det ser ut nå, vil det sannsynligvis bli flere tidligere STAFO-medlemmer i Delta enn i STAFO.

I tråd med vedtak fra representantskapsmøtet i Reykjavik, vil sentralstyret nå gjennomføre forhandlinger om overgang til Delta. Resultatet av forhandlingene skal legges frem for medlemmene i uravstemning før en eventuell utmelding sendes STAFO. Det tas sikte på utmelding innen 31.12.15.

Delta har til nå i hovedsak organisert ansatte i kommunal sektor. Forbundet er organisert i regioner. For statsansatte vil en regioninndeling være lite hensiktsmessig. Delta vil derfor opprette en egen region for de organisasjonene som organiserer ansatte i staten. Mange av medlemmene i Delta tilhører yrkesorganisasjoner eller yrkesgrupper, mens STAFO har bestått av selvstendige medlemsorganisasjoner. Delta vil gjøre en tilpassing for å få plass for medlemsorganisasjoner, som STAFO samfunnssikkerhet, med sine særpreg. Dette blir en del av forhandlingene om overgang til Delta. De tre største organisasjonene har allerede fremforhandlet en avtale som vil være utgangspunkt for avtalene med de mindre forbundene. Medlemsorganisasjonenes krav og behov er allerede tatt hensyn til i denne avtalen.