STAFO blir delt a’. 17 STAFO organisasjoner blir Delta.

STAFO - Delta17 STAFO-foreninger, STAFO samfunnssikkerhet inkludert, er ønsket velkommen inn i Delta. 

Formaliteter gjenstår før STAFO samfunnssikkerhet blir en del av Delta.

 

Fra STAFO til Delta
Delta-leder Erik Kollerud ønsket 17 STAFO-organisasjoner velkommen til Delta. Begivenheten ble markert med en samling av ledere fra de 17 organisasjonene i Deltas lokaler onsdag 9. desember. Før STAFO samfunnssikkerhet kan dra full nytte av den varme velkomsten Delta har gitt foreningen, gjenstår det en del formaliteter. Utmeldingen fra STAFO tar ett år. Utmelding av STAFO må gjøres før 31. desember. Frem til 1. juli 2016 vil foreningen være fullverdig medlem av STAFO og betale kontingent. Frem til denne datoen er det fortsatt STAFO som vil ta seg av medlemmenes arbeidsrettslige interesser. Etter 1. juli vil STAFO samfunnssikkerhet fortsatt betale kontingent til STAFO. STAFO samfunnssikkerhet fortsette som før, men Delta vil da ha overtatt de oppgavene og funksjoner som STAFO har i dag. Dagens tillitsvalgte blir da Delta-tillitsvalgte og fortsetter å ha ansvar for lokale forhandlinger som i dag. Medlemmene av STAFO samfunnssikkerhet får da individuelle medlemskap i Delta.

Erik Kollerud ønsker 17 STAFO-organisasjoner velkommen til Delta.

Erik Kollerud ønsker 17 STAFO-organisasjoner velkommen til Delta.

Endringer av vedtekter
Selv om det meste vil bli som før, må STAFO samfunnssikkerhet gjøre noen endringer i sine vedtekter. Det mest iøynefallende er navnet. Som medlem av Delta er ikke «STAFO samfunnssikkerhet» lenger aktuelt som navn. Det vil bli satt i gang en prosess for å utarbeide forslag til nytt navn og logo. Det er representantskapet som tar den endelige beslutning om hva foreningen skal hete.

I dagens vedtekter gis det anledning til å ta opp medlemmer blant ansatte i både stat og kommune. Det vil ikke lenger være anledning for oss å ta opp egne medlemmer i kommunene fordi dette er et område som Delta allerede organiserer i dag.

Medlemskap
Medlemmer i STAFO samfunnssikkerhet får et individuelt og personlig medlemskap i Delta, og vil samtidig være medlemmer av samfunnssikkerhetsforeningen, som da vil ha et nytt og foreløpig ukjent navn. Innmeldingen vil skje kollektivt og det enkelte medlem trenger ikke å foreta seg noe.

Pensjonistmedlemmene vil beholde sitt medlemskap uten endringer. De pensjonister som ønsker det, kan melde seg ut av STAFO samfunnssikkerhet og melde seg inn i STAFOs pensjonistforening.

Medlemsfordeler
De medlemsfordelene medlemmer av STAFO samfunnssikkerhet nyter godt av, er en del av medlemskapet i YS. Det blir derfor ingen endringer i forsikringsavtaler og andre medlemsfordeler ved overgang til Delta.

Fisjon
På STAFOs representantskapsmøte i år ble det vedtatt å foreta en fisjon. De foreningene som skal gå over til Delta skilles ut fra STAFO og går samlet inn i Delta. Vedtaket innebærer at den utskilte delen av STAFO tar med seg en del av STAFOs sikringsfond over i Delta. Det gjenstår en del  juridiske avklaringer for å fastslå hvordan dette skal gjøres i praksis. Det er ennå uklart om dette betyr at kravet om en utmeldingsperiode på ett år bortfaller. Et interimsstyre bestående av Fridtjof Laupsa, IT-forbundet, Tor Egelien, NRKs tverrfaglige forening og  Bjørn Tore Mikkelsen, STAFO luftfart, skal styre oss gjennom prosessen.