Sivilforsvarets økonomi svekkes ytterligere

Mindre penger til Sivilforsvaret. STAFO samfunnssikkerhet er bekymret over DSBs budsjettedokument for 2012.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) foreslår at Sivilforsvaret får 7 millioner mindre enn det enheten har bedt om. Det betyr at det fortsatt mangler penger til nødvendige investeringer, til øvelser og til å nå kravet om en styrke på 8000. Sivilforsvaret er en enhet med en del variable utgifter som det er lett å kutte i. Det bekymrer STAFO at det alltid er Sivilforsvarets budsjett som kuttes til fordel for andre avdelinger i direktoratet.

Budsjettmessige utfordringer
DSB har en del budsjettmessige utfordringer. Aktivitetsnivået er før høyt i forhold til budsjettrammen og det må tas grep for at aktivitet og økonomi skal stemme overens. Et vanlig grep i slike situasjoner er å kutte stillinger. Hvilke andre enheter i DSB ved siden av Sivilforsvaret får kutt i antall årsverk? Et annet tiltak er å redusere aktiviteten. Er det andre  aktiviteter enn Sivilforsvarets som kan kuttes?

Mindre til innsatser
Sivilforsvaret er den største enheten i DSB og den største andelen av budsjettet. Mange av utgiftene er variable. Det er derfor et område som det er lettå gå til når budsjettet må kuttes, men situasjonen blir ikke mindre bekymringsverdig av den grunn. De siste årene har Sivilforsvarets innsatser kostet i overkant av 6 millioner i året. I årets budsjett er det satt av 2 millioner. Sivilforsvarets andel av midler til spesielle satsningsområder har hvert år blitt redusert med 2 millioner, fra 7 millioner for tre år siden til 3 millioner i år. Etter flere år med for lite grunnutdanning av tjenesetepliktige mangler det nå ca 2000 i Sivilforsvarets oppsetninger. Det vil, etter STAFOs beregninger, ta 15 år før Sivilforet har en styrke på 8000 med dagens utdanningstakt, alderfordeling og  frafall.

Resultatet av nedskjæringene er at Sivilforsvarets operative evne svekkes, og med det også den tillit som Sivilforsvaret har hatt hos sine samarbeidspartnere.

Innspill til budsjettbehandlingen
STAFO samfunnssikkerhet har i sitt innspill til DSB bedt om at DSB enten øker budsjettrammen for Sivilforsvaret eller endrer fordelingen av satsingsmidler til fordel for Sivilforsvaret.

Her kan du lese STAFOs kommentar til budsjettforslaget