Nytt forslag om å slå sammen Heimevernet og Sivilforsvaret

Nytt forslag som vil svekke samfunnssikkerheten. Forsvarsministeren vil slå sammen Heimevernet og Sivilforsvaret.

Vi har hørt det før. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum foreslo i januar i år å slå sammen Heimevernet og Sivilforsvaret. Nå er det en statsråd fra Arbeiderpartiet, med henvisning til den planlagte meldingen om samfunnssikkerhet,  som foreslår det. Forsvarsminister Barth Eide sier til VG 23. februar:

– Vi ser på en mest mulig helhetlig bruk av samfunnets samlede ressurser. Det tenkes bredt og kreativt om dagen, men eventuelle endringer vil vi komme tilbake til i Forsvarets langtidsplan og i en planlagt melding om samfunnssikkerhet.

Får støtte fra LO
LO-forbundet Norges Offisersforbund gir støtte for forslaget.
– Vi mener det er smart å slå sammen HV og Sivilforsvaret. HV skal fortsatt være en del av den militære organisasjonen, men kan påta seg større oppgaver når katastrofer truer det sivile samfunnet, sier Torbjørn Bongo, nestleder i NOF, til VG.

Heimevernet og Sivilforsvaret i krig og fred
Heimevernets tradisjonelle oppgave er territorialt forsvar av Norge. De er utstyrt og trent for den oppgaven. Sivilforsvarets fremste oppgave er å gi sivilbefolkningen den beskyttelse mot krigshandlinger som genevekonvensjonen gir rett til. Sivilforsvaret er uten våpen og beskyttet under denne konvensjonen, og er derfor, til forskjell fra Heimevernet, ikke et legitimt militært mål. Beskyttelsen vil opphøre om de to operere sammen eller under samme ledelse i krig.

Både Heimevern og Sivilforsvar er altså begrunnet i samfunnets behov for henholdsvis militært og sivilt forsvar i krig. Nå er det heldigvis lenge siden disse oppgavene var etterspurt. Så lenge siden at Sivilforsvaret har lagt sine oppgaver i krig tilside og arbeider med beredskap i fred. Selv om krig er det som legitimerer Sivilforsvaret, er det altså samfunnssikkerheten som er det sentrale arbeidsfeltet. Oppgavene i fredstid antas å ligge så nært opp til de oppgavene Sivilforsvaret vil få i tilfelle krig, at de raskt kan omstilles om det skulle bli nødvendig.

Svakere beskyttelse av sivilbefolkningen i krig
Fravær av krig begynner nå å påvirke Heimevernets oppgaver. Forslaget fra Barth Eide legger opp til at heller ikke for Heimevernet skal krigsberedskap være dimensjonerende, men Heimevernet skal tilpasses de samfunnssikkerhetsmessige behovene. Resultatet av en sammenslåing av Heimevern og Sivilforsvar vil, etter STAFO samfunnssikkerhets syn, i praksis bety at Heimevernet tar over Sivilforsvaret. Det vil ikke lenger være noe apparat som under beskyttelse av genevekonvensjonen, kan ta seg av de sivile. Vi kan ikke se at samfunnssikkerheten blir bedre ivaretatt av det.

Sammenslåing svekker samfunnssikkerheten
Heimvernet har viktige oppgaver. Det er viktig at Heimevernet kan bruke sine ressurser også når hendelser i fredstid krever det, enten de er utstyr med gevær eller motorsag. Men hvis formålet er å styrke samfunnssikkerheten må det gjøres ved å tilføre Sivilforsvaret de ressursene etaten trenger for å ivareta sine oppgaver. Sivilforsvaret må settes i stand til å skaffe det utstyr og den oppsetning etaten trenger for å løse de oppgavene som etaten er tiltenkt. Heimevernet vil da være en ressurs som kan brukes i tillegg til Sivilforsvaret, ikke i stedet for.

Bedre sivilforsvar gir bedre samfunnssikkerhet
Sivilforsvaret er gode på å finne bortkomne bærplukkere og skaffe lys, ly og varme til nødetatene. Men det er ikke det som er de egentlige oppgavene til Sivilforsvaret. De egentlige oppgavene er å være en ressurs ved store, ressurskrevende hendelser. Dessverre er det de små oppgavene som har blitt dimensjonerende og Sivilforsvaret er ikke i stand til å løse de egentlige oppgavene slik det er meningen de skulle. Dette er et problem og en utfordring. Løsningen er ikke å slå Sivilforsvaret sammen med Heimevernet. Løsningen er å sørge for at Sivilforsvaret blir i stand til å gjøre de oppgavene det er tiltenkt.

Sivilforsvaret mangler utstyr, mangler penger til øvelse og det mangler to tusen i mannskapsstyrken, noe som, etter STAFOs beregninger, vil ta omtrent 15 år å oppfylle med dagens rekrutterings- og utdanningstempo.

Kan et annet departement gjøre det bedre?
Justisdepartementet har i dag ansvaret for Sivilforsvaret gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Fakta taler for seg selv; dette har ikke vært til fordel Sivilforsvaret. Siden justisdepartementet ikke har vært i stand til å ivareta Sivilforsvarets evne til å være en ressurs for samfunnssikkerheten, kan det kanskje være en ide å la et annet departement overta. Kanskje en tilnærming mellom Heimevern og Sivilforsvar i samme departement kan være til fordel for alle. Dette vil by på noen folkerettslige utfordringer, men de har vært løst i andre land. Da kan man kanskje styrke samfunnssikkerheten med et sterkere Sivilforsvar fremfor å svekke den ved å slå sammen Heimevernet og Sivilforsvaret.

Tidliger omtale av saken på samfunnssikkerhet. org: https://deltasamfunnssikkerhet.no/?p=802#more-802
Les mer om saken i VG: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10078528

2 tanker om “Nytt forslag om å slå sammen Heimevernet og Sivilforsvaret

  1. Sammenslåing med en militær organisasjon er HELT uaktuell for flere tusen av oss i Sivilforsvaret. HV/Forsvaret har sannsynligvis ikke kunnskaper om at vi er tusenvis i Sivilforsvaret som har nekta militæret, og er passifister. Vi lar oss ikke underordne noe militær organisasjon hvor det finnes våpen.

    Men.. for all del… SF og HV må gjerne slås sammen hvis de demilitariserer og avvæpner HV og gjør det om til en sivil beredskapsorganisasjon, hvor våpen overhodet ikke finnes.

    Blir det sammenslåing, så blir det vel ny runde med nekt for flere tusen av oss. Den mølla har vi vært igjennom før, så vi klarer det vel en gang til.

  2. gegen die dummheit kemphenen selbst die gøttern vergebens !!!!

Det er stengt for kommentarer.