Prosjekt «STAFOs fremtid» har konkludert

Siste representantskapsmøte i STAFO bestemte at det skulle settes ned en prosjektgruppe for å se på STAFOs fremtid som selvstendig organisasjon. Gruppen har nå presentert sine konklusjoner.

Vedtaket fra representantskapsmøtet lyder: «Sentralstyret pålegges å nedsette en prosjektgruppe som utreder hvordan STAFO som en selvstendig org skal utvikle seg for å betjene medlemsorganisasjonene på en best mulig måte.» Ut fra dette ble prosjekt «STAFOs fremtid» opprettet og gjennom styringsgruppa ble det utarbeidet et mandat som prosjektgruppa skulle arbeide etter. Prosjektgruppa fikk så tilnærmet i overkant av et kvartal til å arbeide med problemstillingene for å utarbeide en rapport ut fra mandatet. Her er resultatet av gruppens arbeid.

STAFO samfunnssikkerhet er blant de STAFO-organisasjonene som har hatt innledende kontakt med Delta om en eventuell overgang fra STAFO til Delta. Representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet ba sentralstyret om å utarbeide et beslutningsgrunnlag om overgang til Delta. Dette skal legges frem til uravstemning blant foreningens medlemmer før utgangen av året.