Økonomiske utsikter før lønnsoppgjøret

Statistisk sentralbyrå har publisert noen nyheter av betydning for lønnsoppgjøret. Sjefsøkonom i YS, Helle Stensbak, har delt noen tanker rundt dette.

Internasjonale konjunkturtendenser
Resesjonen ser ut til å være tilbakelagt i eurosonen. Bruttonasjonalprodukt (BNP) har økt de tre siste kvartalene og resesjonen ser ut til å være tilbakelagt. Det er imidlertid en svak vekst både for Norge og utlandet. Statistisk sentralbyrå (SSB) forventer at den moderate veksten i aktiviteten vil fortsette et par år til. Arbeidsledigheten vil fortsette å øke litt, til nær 4 % i løpet av 2015.

Økonomisk vekst
I 2013 var den disponible inntekten per innbygger  i Norge 509 000 kroner. Den reelle kjøpekraften av denne inntekten var 91 % høyere enn den var i 1990 og 85 % høyere enn gjennomsnittsinntekten i OECD-området.
Samtidig jobber nordmenn i gjennomsnitt mindre enn før.

Etter to år med moderat konjukturoppgang ble utviklingen snudd til en svak nedgang mot slutten av 2012. Foreløpige tall fra nasjonalregnskapet viser at veksten i BNP i Fastlands-Norge hadde gått ned fra 3,4 % i 2012 til 2 % i 2013.

Perspektiver
På lang sikt er vekst i produksjonen den viktigste kilden til økonomisk vekst. Men myndighetenes ressursbruk bør styres av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, også når ressursene går til produktivitetsfremmende tiltak. Folkemengden økte betydelig også i 2013, men litt mindre enn tidligere år. Yrkesdeltakelsen i gruppen 15 – 24 år fortsetter å falle svakt. For de som er 62 år og eldre øker yrkesdeltakelsen, noe som trolig skyldes pensjonsreformen.

YS’ inntektspolitiske dokument