Kontrollhøring om Sivilforsvarets beredskap

Sivilforsvaret leverer i de daglige hendelsene.  Hvordan beredskapen er for Sivilforsvarets egentlige oppgaver, de store hendelsene, var derimot mer uklart i høringen om Sivilforsvarets beredskap.

De tjenestepliktige er Sivilforsvarets viktigste ressurs og fortjener bedre behandling og oppmerksomhet. Det  var distriktssjefene, DSB-direktøren og justisministeren, som alle var kalt inn til kontrollhøringen 24. oktober, enige om. De var også enige om at Sivilforsvaret gir mye beredskap for pengene og leverer det de skal.

Justisministeren ikke bekymret
Justisminister Knut Storberget delte likevel ikke den bekymring representantene for Sivilforsvaret hadde for Sivilforsvarets fremtid. I tillegg til å mene at vi har et robust sivilforsvar mente Storberget at samfunnet trenger etaten og at den har en fremtid. «Jeg skal gjøre mitt», sa ministeren.

Det var derimot mer uklarhet om Sivilforsvarets evne til å levere ved store hendelser. Distriktssjefene fortalte om manglende utstyr, gamle biler og utrent mannskap. Et distrikt fortale at de bare hadde ett kjøretøy som kunne ta mer enn tre passasjerer og at leiebil ikke alltid var tilgjengelig. De var avhengige av at tjenestepliktige stilte med egne kjøretøy. En av distriktssjefene sa at før hun kunne sende mannskap ut i en skogbranninnsats, måtte de kalles inn til repetisjon av grunnleggende ferdigheter. Ved store hendelser må distriktene hjelpe hverandre, og det er begrenset hvor mange større hendelser som kan håndteres samtidig, mente distriktssjefene.

Unntakstilstand
De siste årene har Sivilforsvaret vært under omstilling. I år koster omstillingen 12 millioner. Det er ikke gitt ekstra bevilgninger til omstillingen, så pengene har blitt tatt fra blant annet øvingsbudsjettet. I 2012 er kostnadene forventet å være 1 million, mens det forventes en postitiv utvikling fra 2013. Justisministeren varslet i høringen at det fra 2014 vil være full øvingsaktivitet i henhold til direktiver.

Innspill fra STAFO samfunnssikkerhet
STAFO samfunnssikkerhet hadde i forkant gitt innspill til høringen. Det var særlig tre momenter fra dette innspillet som ble brukt i høringen:

  • Styrketall
    I St. meld 22 heter det at sivilforsvarsstyrken skal senkes  fra 10 000 til 8 000. STAFO samfunnssikkerhet mener at det riktige er at styrken må økes fra 6 000 til 8 000. Jon Lea tilbakeviste dette med at mannskapet var der, men ikke var plassert i avdelingene ennå. Han lovte at alle avdelingene skulle være fullt oppsatt innen 2012.
  • Dør Sivilforsvaret på rot?
    Både distriktssjefene og direktør Jon Lea var enige i at dette kunne være en mulig fremtid. Justisministeren derimot var ikke enige i dette. Han mente at Sivilforsvaret lever i beste velgående og er både leveringsdyktig og etterspurt.
  • 19 års fornyelse
    Sivilforsvaret har et gjenværende investeringsbehov på 97 millioner. Det har vært gitt 5 millioner pr år i ordinære budsjettildelinger. STAFO mener at med den investeringshastigheten vil det ta 19 år før moderniseringen er ferdig. Justisministeren var ikke enig.

Du kan se og høre opptak av høringen her:

http://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2011/H264-full/Hoeringssal1/10/24/hoeringssal1-20111024-095458.mp4&msid=302&dateid=10003382

http://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2011/H264-full/Hoeringssal1/10/25/hoeringssal1-20111025-114000.mp4&msid=300&dateid=10003396

 Eller lese utskrift fra høringen: Utskrift fra høring med distriktssjefer fra fire sivilforsvarsdistrikter