Intensjonsavtale inngått mellom STAFO samfunnssikkerhet og Delta

I et møte mellom leder i Delta og leder i STAFO samfunnssikerhet ble det undertegnet en intensjonsavtale mellom de to organisasjonene torsdag 21. mai. Avtalen tar sikte på innlemmelse av foreningen i Delta i løpet av 2015.

Etter at et demokratisk mindretall på STAFOs representantskapsmøte sa nei til en innlemmelse av STAFO i Delta, har STAFO samfunnssikkerhet innledet samtaler med Delta om en overgang fra STAFO til Delta. I tråd med vedtak på STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte, fortsetter sentralstyret prosessen med å forhandle frem et beslutningsgrunnlag om innlemmelse i Delta. Intensjonsavtalen nå er undertegnet, er et ledd i denne prosessen.

STAFO samfunnssikkerhet har vært tilsluttet STAFO siden 1965. STAFO har i denne tiden oppfylt alle behov foreningen har hatt til foreningens fulle tilfredshet. Foreningen mener likevel at de endringene som skjer i areidslivet, både i og utenfor offentlig sektor, vil stille andre krav til fremtidige arbeidstakerorganisasjoner. STAFO samfunnssikkerhet vil derfor vurdere om Delta vil være riktig organisasjon for foreningens interesser i tiden som ligger foran, slik STAFO har vært det i tiden som ligger bak oss.

Det skal føres videre forhandlinger mellom Delta og STAFO samfunnssikkerhet om detaljene i en eventuell innlemmelse. Forslaget vil bli lagt frem for medlemmene av STAFO samfunnssikkerhet i en uravstemming. Det er et mål at beslutningen om innlemmelse skal tas i 2015.