Beredskapen i Sivilforsvaret – innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen klar

STAFO samfunnssikkerhet nådde frem med flere av sine synspunkter overfor stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Den midlertidige innstillingen etter kontrollhøringen er lagt frem.

Høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen om Sivilforsvarets beredskap ble holdt 24. oktober. Den har tidligere vært omtalt på STAFOs nettsider . Nå foreligger den foreløpige innstillingen fra komiteen.

Mye bra
Komiteen bemerker at mye av det som er lagt til grunn i regjeringens forutsetninger, er gjennomført. Skolene er samlokalisert, mange eiendommer og anlegg er solgt og Sivilforsvaret er kommet langt i å bytte ut gamle uniformer med den nye innsatsuniformen. Sivilforsvarsstyrken er redusert og det er innført en ny lov for Sivilforsvaret. Det meste av dette er tiltak hvor Direktoratet for samfunnssikkerhet eller Sivilforsvaret har stått for gjennomføringen. Komiteen har merket seg at det ansvaret som er tillagt regjeringen ikke er oppfylt i like stor grad.

Mange mangler
Før høringen fikk STAFO samfunnssikkerhet en del spørsmål fra komiteen. Disse spørsmålene ble besvart i et brev til komiteen. I svaret påpekte STAFO samfunnssikkerhet blant annet at det er mangler i styrkeoppsettet til Sivilforsvaret. En problemstilling som STAFO samfunnssikkerhet har gjort DSB oppmerksom på tidligere. Flertallet av kontroll- og konstitusjonskomiteen innser at Sivilforsvaret har færre tjenestepliktige enn det som er forutsatt og presiserer behovet for at styrken økes. Også STAFOs tall på den reelle øvingsaktiviteten ble tatt til etterretning.

I innstillingen blir det også kommentert at Sivilforsvaret har ressurser til å utføre de små dagligdagse oppdragene. Likevel slår komiteens flertall fast at de endringene regjeringen ville gjøre for å styrke Sivilforsvarets evne til å bistå ved lange og komplekse hendelser, ikke er oppfylt. STAFO samfunnssikkerhet har tidligere sagt at Sivilforsvaret går fra katastrofeberedskap til hjelpekorps.

Hva skjer videre?
Komiteen understreker viktigheten av å følge opp de meldingene som er kommet fra de ansattes organisasjoner i styringsdialogen mellom departementet, direktoratet og Sivilforsvaret.  Komiteen legger også til grunn at regjeringen redegjør for situasjonen i Sivilforsvaret i revidert nasjonalbudsjett. Hva som skjer etter det er opp til regjeringen.

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om beredskapen i Sivilforsvaret kan du lese her.