Ingen statens forsterkningsstyrke – Sivilforsvaret forblir Sivilforsvaret

OLYMPUS DIGITAL CAMERASivilforsvaret vil fortsatt være like stort, ha samme navn, de samme oppgavene og være adskilt fra Heimevernet.

Justisdepartementet behandler NOU 2013:5 «Når det virkelig gjelder…» om forsterkningsressursene.

For snart to år siden la det såkalte forsterkningsutvalget fram sin utredning om Sivilforsvaret, Heimevernet og politireserven. Saken er nå til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet har gitt en foreløpig orientering til DSB om noen av sakene.

Fortsatt Heimevern og Sivilforsvar hver for seg
Justisdepartementet og forsvarsdepartementet har fulgt utvalgets anbefalinger og opprettholder Heimevernet og Sivilforsvaret som adskilte etater. Primæroppgavene til de to etatene anses å være så forskjellige at en sammenslåing vil være uhensiktsmessig.

Det foreslås likevel et nærmere samarbeid mellom HV og SF på områder som rekruttering, personellforvaltning, øvelser og materiellanskaffelser. Det foreslås blant annet at de to etatene har felles uttak av tjenestepliktige.

Uendret samfunnsoppdrag
Selv om etatene fortsatt skal ha relevans ved sikkerhetspolitiske kriser og væpnet konflikt, skal Sivilforsvaret  fortsatt dimensjoneres ut fra oppdrag i fredstid,. Oppdraget skal fortsatt forankres i nødetatenes behov for bistand. Utvalgets forslag om å også omfavne forebyggende oppgaver blir ikke tatt til følge.

Det blir heller ikke forslaget om å halvere størrelsen på sivilforsvarsstyrken. Sivilforsvaret vil fortsatt ha en styrke på 8000.

Sivilforsvaret skal fortsatt ivareta de sivile beskyttelsestiltakene som i dag. Departementet mener imidlertid at det er behov for en vurdering av om dagens tiltak er hensiktsmessige. DSB har allerede innledet kontakt med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om en slik utredning og vil ikke iverksette noe angående dette før FFI har uttalt seg.

Nasjonal stemme
Utredningen «Når det virkelig gjelder…» mente at Sivilforsvaret trengte en «nasjonal stemme» i form av en tydelig, nasjonal ledelse. Arbeidet med å få til dette er allerede satt i gang og justisdepartementet avventer utspill fra DSB om dette.