Fra Sivilforsvar til Statens beredskapsstyrke

Forsterkningsutvalget

Forsterkningsutvalgets utredning; «Når det virkelig gjelder…» ble presentert 8. april. Meldingen foreslår en reduksjon og forsterkning av Sivilforsvaret. Sammenslåing med Heimevernet anses som uaktuelt.

Utvalget mener det fortsatt er behov for Sivilforsvaret, men foreslår å halvere styrken. Til gjengjeld skal lengden på opplæring, øvelser og deltakelse i innsatser økes. Innholdet i grunnutdanningen må utredes nærmere, men det antydes en lengde på grunnkursene på 6 – 8 uker. Det foreslås at grunnutdanningen inngår som modul i deltidsutdanningen for brannkonstabler eller som en del av grunnutdanningen i andre nødetater. Det foreslås at de tjenestepliktige gis kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste.

Utvalget mener også at de fast ansatte utgjør kjernen i beredskaps- og krisehåndteringsarbeid. De fast ansatte må derfor også inneha nødvendig kompetanse.

Utvalget mener at DSB ikke har greid oppgaven med å forvalte Sivilforsvaret på en tilfredsstillende måte. Det pekes blant annet på at sivilforsvarsavdelingen i DSB er for lite synlig og for utydelige som leder av en operativ og uniformert etat i samfunnsbildet.

Du kan se hele utredningen her