Organisasjonsfellesskap mellom STAFO og Delta klart til behandling

Prosjektgruppen som har utarbeidet beslutningsgrunnlag for prosessen med å utarbeide et organisasjonsfellesskap mellom STAFO og Delta har lagt frem sin rapport. Sentralstyret i STAFO har behandlet forslaget.

Forslaget ble behandlet på møte i STAFOs sentralstyre 1. oktober. Her er utdrag fra protokollen:

Sak 26-14 Organisasjonsprosessen
Prosjektgruppen har levert endelig forslag til beslutningsgrunnlag inklusive vedlegg til styringsgruppen (trio/trio i STAFO og Delta), som anbefaler tilslutning til dette i respektive styrer.
I tillegg til beslutningsgrunnlaget er det fremlagt et saksfremlegg

Vedtak:
Med bakgrunn i fremlagte beslutningsgrunnlag, vedlagte saksfremlegg og med henvisning til § 12.2,  fremmer Sentralstyret forslag om å samorganisere STAFO og Delta. Dette betyr at STAFO går inn i Delta pr 1/1-2015. Arbeidet med å utrede milepæl 2 og 3  iht beslutningsgrunnlaget vil fortsette slik at STAFOs Representantskap i 2015 kan ta stilling til STAFOs fremtid. Skulle Deltas eller STAFOs respektive representantskap i 2015 velge å avslutte prosessen vil STAFO gå tilbake til sin nåværende posisjon som YS-forbund.

Som en konsekvens av dette foreslår Sentralstyret følgende vedtektsendring i §1, gjeldende fra 1/1-2015 og så lenge prosessen med Delta pågår:

  • Navn og tilslutning

STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS gjennom Delta.

Avstemming:
Vedtatt mot to stemmer. (Trond Wikne og Harald Hilsen)

Saksfremlegg
Bakgrunnen for styrets behandling er Delta-STAFO Beslutningsgrunnlag og dette saksfremlegget:

STAFO må følge med på utviklingen og gjøre veivalg som sikrer dagens og morgendagens medlemmer et best opplevd medlemstilbud. I et samfunn og arbeidsliv der endringene skjer stadig raskere, er det behov for en kraftsamling av ressursene for å sikre den lokale ivaretakelsen av våre medlemmer.

Samfunnet er i stadig endring og utvikling. Virksomheter omorganiseres og reorganiseres. Tjenesteyting flyttes mellom ulike forvaltningsnivåer og tariffområder. Arbeidsgiverstrukturer endres. YS har gjennomført strukturendringer som har vesentlig redusert STAFOs mulighet for innflytelse. . Andre arbeidstakerorganisasjoner forbereder sammenslåing.

Det stadig tøffere arbeidslivet medfører stadig flere personalsaker.

STAFOs struktur og driftsform sammen med synkende medlemstall og inntekter basert på dagens kontingentnivå, synes  å være  mindre bærekraftig for fremtiden. Det er ingen umiddelbar krise, men mye tyder på at man på sikt vil måtte gjører hardere prioriteringer i forhold til hvilket tilbud vi vil være i stand til å gi våre medlemmer.

Etter at STAFO fikk en henvendelse fra Delta undersøkte og vurderte Sentralstyret mulighetene for en samorganisering med andre forbund i YS og valgte å gjøre en grundig utredning av en samorganisering med Delta som det beste alternativet.

Delta og STAFO kan sammen skape en attraktiv organisasjon for ansatte i offentlig tjenesteyting, og derigjennom sikre framtidig vekst. Den vesentlig større tyngden og bredden vil også gi positive effekter for våre medlemmer i privat sektor. Sammen kan Delta og STAFO få større synlighet i den offentlige debatten og større gjennomslagskraft i YS, arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Som medlem i en breddeorganisasjon for offentlig tjenesteyting vil endret arbeidsgiverorganisering ikke nødvendigvis endre medlemstilknytning. Et større organisasjonsfelleskap vil gi en mindre sårbar og mer robust organisasjon. Flere ressurser og bredere kompetanse gir grunnlag for å utvikle et bredere og bedre medlemstilbud.

Vedlagte beslutningsgrunnlag viser hvordan en omorganiseringsprosess skal gjennomføres i praksis slik at detaljene klarlegges frem mot STAFOs Representantskap 2015.

Behandling på representantskapsmøtene
Forslaget skal behandles på organisasjonenes representantskapsmøter i november. Dersom begge organisasjonene sier ja til forslaget vil integrasjonsprosessen starte 1. januar 2015. Det forespeiles tre milepæler i prosessen.
Milepæl 1: 1. januar 2015: STAFO går inn som en medlemsorganisason i Delta og fortsetter sin virksomhet nærmest uendret.
Milepæl 2: 1. januar 2016: STAFO oppløses som selvstendig organisasjon/juridisk enhet, men består som et organisasjonsledd i Delta
Milepæl 3: Innen 1. januar 2019: STAFO har opphørt å eksistere som organisasjonsledd

Du finner mer informasjon om prosessen i beslutningsgrunnlaget og vedlegg til besluttningsgrunnlaget

Før representantskapsmøtet for STAFO vil medlemmene i STAFO samfunnssikkerhet bli invitert til å uttrykke sin mening.