Avtaler om vakt og øvelser fornyet

Særavtalene om beredskapsvakt og øvelser ble reforhandlet 16. november. De nye avtalene trer i kraft fra 1. januar.

Vaktavtalen
Vaktavtalen ble i hovedsak videreført slik den har vært tidligere. Det ble imidlertid gjort en presisering av bestemmelsen om at det ikke er krav til oppmøtetid for beredskapsvakt i Sivilforsvaret.

I avtalen om beredskapsvakt er det angitt fire alternativer for omregning av godtgjørelse. For beredskapsvakt  i Sivilforsvaret gjelder  alternativ C. Den gamle ordlyden er:

Beredskapsvakt hvor det forutsettes oppmøtetid fra 60 minutter og oppover, eller beredskapsvakt uten krav til oppmøtetid, men krav til aktiv rolle som medfører at vakten må utføre avtalte handlinger uten at det er definert som oppmøte, kompenseres som hovedregel i forhold 1:7 (8,6 minutter per time). Beredskapsvakten er byrdefull og en begrensning i bevegelsesfriheten til arbeidstakeren.

Denne formuleringen har skapt en del ulik praksis. I den nye avtalen er formuleringen om oppmøtetid fjernet.

Timebasert eller fast godtgjørelse?
I forkant av forhandlingene ble medlemmene av STAFO samfunnssikkerhet spurt om de ønsket en fast godtgjørelse for beredskapsvakten uavhengig av lønnstrinn eller en lønnstrinn- og timebasert godtgjørelse. Flertallet, og da særlig de med de laveste lønnstrinnene,  sa de foretrakk en fast godtgjørelse. Arbeidsgiver har også vurdert dette, men har ennå ikke kommet til en avgjørelse. Hvordan beredskapsvakten skal godtgjøres var derfor ikke tema under denne forhandlngen. Det vil heller ikke bli noen endring i denne avtaleperioden.

Særavtale om lokal opplæring
Særavtalen om lokal opplæring er en avtale som går ut over de godtgjørelsene som er regulert i hovedtariffavtalen. Derfor må avtalen inngås mellom hovedsammenslutningene og forbruker- og administrasjonsdepartementet.

De preliminære forhandlingene 16. november endte i hovedsak med en videreføring av den gamle avtalen. Det ble imidlertid gjort en presisering at forutsetningen for utbetaling av ekstra godtgjørelse er at det er øvelse med tjenestepliktige i Sivilforsvaret. Det er også presisert at det generelle tillegget for øvelse på dagtid er 200 kroner på hverdager og 500 kroner i helgene.

Dersom arbeidsgiver avlyser øvelser etter at fristen for arbeidsplan på to uker er passert, utbetales det full øvingsgodtgjørelse. Øvelser som blir avlyst av andre, godtgjøres ikke.

Her finner du protokollene fra forhandlingene:
Særavtale om øvelser og lokal opplæring i DSB
Særavtale om beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet