STAFO samfunnssikkerhet reagerer på forslag om flytting av NUSB og OASFD

Heggedal er godt egnet som kurssted.

Heggedal er godt egnet som kurssted.

DSB har foreslått for Justis- og beredskapsdepartementet at Nasjonalt utdanningssenter for sivil beredskap (NUSB) flyttes til Tønsberg og Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt flyttes til Heggedal. STAFO samfunnssikkerhet stiller seg uforstående til forslaget.

DSB i Tønsberg trenger mer plass og ønsker at eksisterende administrasjonsbygg utvides med et bygg til. For å utnytte plassen bedre har DSB tatt frem det gamle forslaget om å flytte NUSB til DSB. Det er tidligere bestemt at DSB ikke skal eie bygg og eiendommer. Som en følge av dette er alle tidligere sivilforsvarsleire avhendet, med unntak av Grorud leir i Oslo. Det kommer derfor ikke som noen overraskelse at DSB også vurderer å selge Grorud leir. Det som derimot er  overraskende er at DSB likevel foreslår å beholde eiendommen i Heggedal og attpåtil flytte Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt til eiendommen.

Tre alternativer
Forslaget kommer som svar på henvendelse fra departementet der direktoratet blir bedt om å vurdere tre alternativer:

1. Ingen endring, NUSB blir i Heggedal og OASFD i Grorud leir, eventuelt med delvis salg av leiren.
2. NUSB blir i Heggedal, Grorud leir selges og OASFD flytter til andre lokaler i regionen
3. NUSB flyttes til DSB i Tønsberg, OASFD flyttes til Heggedal

DSB har anbefalt alternativ 3, mens STAFO samfunnssikkerhet anbefaler forslag 2.

STAFO samfunnssikkerhet har, i samarbeid med NTL samfunnssikerhet og beredskap, henvendt seg til Justis- og beredskapsdepartementet og frarådet flyttingen.

Utdrag fra fagforeningenes brev til departementet:

Konklusjoner
1. De ansatte ved NUSB og OASFD støtter alternativ 2:
«NUSB opprettholdes dagens lokalisering mens Grorud leir selges og OASFD lokaliseres i andre egnede lokaler i Oslo-området.» Vi mener dessuten at Nedre Romerike også bør vurderes som aktuell lokalisering.
2. Flytting av NUSB fra Heggedal til Tønsberg bør vurderes ut fra hva som er optimalt for den eksterne undervisningsaktiviteten. Dette vil – etter vår mening – svekke opplæringstilbudet innen sikkerhet og beredskap, blant annet fordi den vil bli mindre synlig. Utfordringer med anvendelse av eiendommen i Heggedal må vurderes som en kostnad ved flyttingen, og må dekkes av DSB
3. Relokalisering av OASFDs distriktskontor er fornuftig, men må vurderes ut fra distriktets egne behov.
4. Heggedal er et uegnet sted for plassering av OASFDs distriktskontor. Lokalene er ikke formålstjenelige for distriktet.
5. Det er ikke akseptabelt at OASFD skal dekke ulempene ved flytting av NUSB

Om NUSB og OASFD
Vi er inneforstått med og aksepterer beslutningen om at staten skal leie og ikke eie de eiendommene de benytter. Vi kan til en viss grad forstå direktoratets behov og ønske om å reorganisere NUSBs aktivitet ved DSB i Tønsberg, men å kalle flytting av NUSB til Tønsberg en relokalisering er etter vår mening misvisende. Vi kan vanskelig se for oss at det vil bli videreført og drevet et nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap i DSBs lokaler i Tønsberg. Realiteten vil nok snarere være at NUSB

legges ned til fordel for en ny form for kurs- og undervisningsvirksomhet. Dette vil fjerne de positive særtrekkene som NUSB har opparbeidet og gjøre undervisningsaktiviteten mindre synlig.

Vi innser også at det er uhensiktsmessig for DSB å opprettholde Grorud leir. Vi anser det som fornuftig å avhende leiren og flytte OASFD til andre sentrale lokaliteter. Det vi derimot har betenkeligheter med, er hva vurderingen av ny lokalisering av OASFD baserer seg på. Etter vår mening må en slik vurdering være basert på hva som er mest tjenlig for distriktet, og ikke på hvilke eiendommer som er tilgjengelig og eventuelt hvilke andre problemer som kan løses på bekostning av en fornuftig plassering av distriktskontoret. I brevet fra DSB står det: «Distriktet har heller ikke gitt uttrykk for at en lokalisering til Heggedal vil være problematisk for distriktets oppgaveløsning.» I beste fall skyldes dette en mangelfull vurdering. De ansatte ved distriktet har ved flere anledninger forsøkt å gi uttrykk for hvordan en lokalisering til Heggedal vil være problematisk for distriktets oppgaveløsning. Dette har ved hver anledning blitt avvist med at det ikke har vært en del av mandatet for den vurderingen som skulle gjøres.

Vurderingsgrunnlag
Det er etter vår mening tre forhold som trekkes inn i vurderingen av relokalisering av NUSB og OASFD.

1. DSBs eksterne undervisningsaktivitet
2. Anvendelse av eiendommen i Heggedal
3. Lokalisering av OASFD

Den videre anvendelsen av eiendommen i Heggedal må vurderes som en del av kostnaden ved flytting av undervisningsvirksomheten. Dersom flyttingen medfører større problemer eller kostnader enn det DSB har vilje eller evne til å bære selv, bør flyttingen unngås. Vi mener det er uheldig at OASFD skal ta belastningen av de kostnader og problemer som en flytting av undervisningsvirksomheten medfører. Lokalisering av OASFD bør utelukkende vurderes ut fra hva som er mest fordelaktig for distriktet.

Geografi
Oslo og Akershus dekker et lite område og strekker seg bare ca 100 km fra en ende til den andre. Sammenlignet med andre sivilforsvarsdistrikter har OASFD minimale geografiske utfordringer. Ikke desto mindre bør distriktskontoret gis en mest mulig optimal plassering ut fra distriktets geografiske forhold.

Våre erfaringer viser at topografiske forhold har større innvirkning på behov for Sivilforsvaret enn befolkningstetthet. For OASFDs vedkommende er følgelig etterspørselen etter distriktets tjenester lavest i de tettest befolkede områdene og størst i de mer grisgrendte områdene.

Det største distriktet i fylkene er Romerike. Der har også OASFD det meste av sin aktivitet med tre av distriktets fem fredsinnsatsgrupper. Over halvparten av de rulleførte i OASFDs innstasavdelinger sokner til Oslo Øst og Romerike og 7 av årets 8 innsatser hittil i år har funnet sted på Romerike.

Distriktets lager ligger på Skedsmokorset. Det geografiske midtpunktet for regionen ligger i området Skedsmokorset – Kløfta. Å legge distriktskontoret i Heggedal virker lite gjennomtenkt. Heggedal ligger dessuten på motsatt side av det mest trafikkerte området i Norge.

En vurdering basert på OASFDs oppgaveløsning hadde neppe endt opp i et forslag om å plassere distriktskontoret 500 meter fra den nærmeste distriktsgrensen og 100 km fra den andre.

Politikk
Den nye regjeringen har bebudet en større satsing på beredskap. Samvirke er innført som et nytt prinsipp i redningstjenesten. Samlokalisering er et begrep som går igjen i omtale av den fremtidige beredskapen fordi det regnes som viktig for å styrke beredskap og samhandling. Plassering av det planlagte beredskapssenteret i Oslo-regionen diskuteres fortsatt. Det virker litt underlig at samtidig som beredskapsmyndighetene vektlegger samvirke og samlokalisering som elementer i en styrket beredskap, vurderer de å flytte et distriktskontor vekk fra de øvrige aktørene i regionen.

Økonomi
At Grorud leir selges og at OASFD relokaliseres er i og for seg fornuftig. I de økonomiske overslagene av alternative løsninger som vi har blitt meddelt, er det imidlertid kun foretatt et lite utvalg av økonomiske sammenligninger. Det er blant annet vurdert opp mot leiekostnadene i Oslo-området og ikke i mot andre, mer aktuelle og rimeligere områder.

Heggedal er perifert i Oslo og Akershus, men ikke i østlandsområdet. Vi synes det er merkelig at DSB ikke har vurdert å flytte andre statlige etater, som EL-tilsynet, fra et dyrere leieforhold i Oslo sentrum til Heggedal.

Egnethet
NUSB har store lokaler som er tilrettelagt for undervisning, bespisning og overnatting. Det er løpende blitt gjennomført et særdeles godt vedlikeholdsarbeid, og en betydelig oppgradering. Undervisningsrom og grupperom er hensiktsmessig utstyrt med teknisk utstyr etter sitt formål. Pauserommene gir en god ramme for sosiale samlinger om kvelden. Alt dette er tilpasset NUSBs behov, men er lite nyttige for et sivilforsvarsdistrikt. OASFD har i hovedsak behov for kontorlokaler. DSB sier i sitt brev av 16.10.2013: «Videre er leiren mye større enn det som er distriktets behov.» Det samme vil også gjelde for eiendommen i Heggedal.

OASFD har til nå hatt fordelen av egne undervisningsfasiliteter i Grorud leir. Undervisningslokalene ved NUSB vil, på grunn av den perifere beliggenheten, være lite anvendelige for distriktet. Arealer utenom kontorplassene vil derfor komme til minimal anvendelse.

For flertallet av de ansatte ved distriktet vil en flytting til Heggedal føre til en betydelig lengre arbeidsvei. En arbeidsvei som ikke bare går gjennom Norges mest trafikkerte område, men også gjennom Norges største arbeidsmarked. Vi forventer at de fleste av de berørte ansatte gradvis vil gå over i andre stillinger. Inntil den forventede utskftningen har funnet sted, vil det for mange bli benyttet alternative arbeidssteder. Det vil bli nødvendig med en utvidet bruk av hjemmekontorløsninger og alternative oppmøtesteder. Dermed blir det en enda dårligere utnyttelse av fasilitetene i Heggedal. Dette vil bedre seg på sikt etter hvert som tidligere medarbeidere blir erstattet av nye medarbeidere som er bosatt i området.

Om DSB ønsker å iverksette tiltak for å beholde arbeidsstyrken etter en eventuell flytting, ville dette måtte innebære alternative ordninger for arbeids- og oppmøtested, noe som ville ytterligere begrense utnyttelsesgraden av kontorlokalene. Dette ville også vise hvor uegnet plasseringen av distriktskontoret i Heggedal ville være.

Troverdighet
Sivilforsvaret i Oslo og Akershus er satt opp med en styrke på ca 800 tjenestepliktige. En effektiv bruk av denne styrken forutsetter blant annet en gjensidig tillit. Det er ikke problematisk for mannskapet å forstå at Sivilforsvaret ikke skal eie, bare leie fasiliteter. De fleste vil se fornuften i å selge Grorud leir. Det vil imidlertid være vanskelig å gi en fornuftig forklaring på at man beholder Heggedal selv om Grorud leir selges, og enda vanskeligere å gi troverdige forklaringer på hvorfor sivilforsvarsdistriktet skal flyttes til nye lokaler 500 meter fra grensen til nabodistriktet.

Alternativ lokalisering
Basert på distriktets behov for nærhet til tjenestepliktige, samarbeidspartnere og øvings- og innsatsområder vil vi foreslå at følgende alternativer vurderes for lokalisering av OASFD:

1. Avvente opprettelsen av beredskapssenter i Oslo- regionen og en eventuell samlokalisering
2. Vurdere et samarbeid med Skedsmo kommune om å leie i et eventuelt nybygg knyttet til Skedsmo brannstasjon
3. Vurdere andre leiealternativer mellom Oslo Øst og Jessheim, blant annet Lahaugmoen.

Departementet avgjør
Saken ligger nå til vurdering hos Justis- og beredskapsdepartementet. Både DSB og de ansatte ønsker en hurtig avklaring.