STAFO forbereder søksmål mot Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

STAFO går videre i saken om ukefri ved beredskapsvakt. Ber medlemmer forberede individuelle krav.

Medlemmer av STAFO samfunnssikkerhet som har gått beredskapsvakt for Sivilforsvaret, bes nå om å lage en oversikt over antall fridager som er tatt ut som ukefri i forbindelse med beredskapsvakt.  Oversikten sendes til STAFO samfunnssikkerhet som vil bruke dette som grunnlag i individuelle søksmål.

I 2004 ga DSB beskjed om at fritid som ble tatt ut som lovpålagt ukefri før vakt skulle belastes den enkelte ansatte. Fra da av og frem til 2009 ble arbeidstakere trukket i oppspart fritid hver gang de tok den obligatoriske fridagen. En del av godtgjørelsen gitt som fritid, som altså ble trukket inn igjen for å dekke lovpålagt fritid.

DSB endret praksis fra april 2009 og innførte ukefri før beredskapsvakt som betalt fridag. STAFO samfunnssikkerhet rettet samtidig spørsmål til  DSB om hva som skulle gjøres med allerede avspasert fritid.

I juni 2010 ba STAFO om at de ansatte gis kompensasjon for urettmessig tap av fritid. Forsøk på oppfølging har blitt besvart med at DSB trenger mer tid.

Det har snart gått to år siden STAFO samfunnssikkerhet rettet den første henvendelsen om saken. To år skulle være mer enn rimelig tid til å besvare henvendelsen. STAFO forbereder nå søksmål mot direktoratet. Dette vil bli rettet som individuelle søksmål på vegne av det enkelte medlem.

STAFO samfunnssikkerhet er innstilt på å finne en minnelig løsning på saken, men innser etter to års venting at det kreves mer enn løsningsorientert velvilje for å få ryddet opp.