STAFO samfunnssikkerhet med egen avdeling for ledere?

Sentralstyret foreslår å opprette lokalavdeling for ledere. Forslag til vedtektsendring legges frem på representantskapsmøtet.

Dette vil gi distriktssjefer og andre ledere som er organisert i STAFO samfunnssikkerhet et bedre tilbud. Ledergruppen vil kunne velge egen tillitsvalgt og representant til representantskapsmøtet.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil det gi et ryddigere forhold mellom ledelse og fagforening ved tjenestestedene. Ledere vil heller ikke lenger ha en lokalt tillitsvalgt som de også kan møte som motbart.

Forslaget omfatter ledere og faste stedfortredere.