Spørsmål og svar om organisasjonsprosessen

Noe du lurer på om organisasjonsprosessen mellom STAFO og Delta? Her finner du svar på mange av de spørsmålene du har og på noen av de du ikke har tenkt på.

Hva driver Delta med? Delta er – i likhet med STAFO – en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de fleste er ansatte i offentlig tjenesteyting på tvers av fagområder.

Hva er galt med måten vi i STAFO er organisert på i dag? Det er ingenting i veien med måten vi er organisert på, men vi er svært liten sammenliknet med andre arbeidstakerorganisasjoner. I forhandlinger med både arbeidsgiverorganisasjoner og med mulige samarbeidspartnere på medlemstilbudssiden, gjelder det å representere en tung medlemsmasse for å få best mulig vilkår og resultater. Andre organisasjoner søker sammen for å danne store og slagkraftige enheter, og da er det ikke unaturlig at vi gjør det samme.

Har Delta samme organisasjonsstruktur som vi har? Det er noen ulikheter i måten Delta og STAFO er organisert på. I STAFO er man som regel medlem av en medlemsorganisasjon som i sin tur er tilknyttet STAFO, mens i Delta er man direktemedlem og så kan man også tilslutte seg en yrkesorganisasjon for å få faglig kunnskap og oppdatering.

Hva skal en eventuell sammenslått organisasjon hete? Så langt handler dette om å danne en felles organisasjonsstruktur der STAFOs medlemmer gradvis og over en periode på minimum tre år tas opp som medlemmer i Delta, så navnet på organisasjonen vil være Delta.

Skal STAFO bli en yrkesorganisasjon i Delta? Nei, det er ikke tanken, men medlemsorganisasjonene kan – hvis det er aktuelt – vurdere om de ønsker å bli enten yrkesorganisasjoner i Delta, lokale ledd eller kanskje finne en annen organisasjonsform.

Har det vært vurdert å slå STAFO sammen med en annen organisasjon enn Delta?  STAFO var for noen år siden gjennom en prosess som handlet om å slå sammen de daværende organisasjonene STAFO, KFO (senere Delta), 2fo (Flerfaglig FellesOrganisasjon) og PRIFO (Privatansattes Fellesorganisasjon). Det ble ikke tilstrekkelig flertall for sammenslåingen i STAFO og KFO, men 2fo og PRIFO gikk videre og dannet det vi i dag kjenner som Parat. Siden har sammenslåing ikke vært en aktuell problemstilling før Delta tok kontakt i fjor høst og samtalene startet.

En viktig grunn til at jeg valgte STAFO er medlemsorganisasjonene fordi de gjør at jeg kan ivaretas av en organisasjon som kjenner yrket mitt. Hvordan skal det ivaretas i en sammenslått organisasjon?  Medlemsorganisasjonene skal være en ramme rundt medlemskapet ditt i minst to år til. I løpet av den tiden vil dere kunne sondere muligheten for enten å bli en yrkesorganisasjon i Delta der dere kan få faglig oppdatering og kunne drøfte yrkesgruppen du tilhører. Eller kanskje dere ønsker å bli et lokalt ledd eller en annen organisasjonsform. Dette har dere god tid til å finne ut av og drøfte nærmere.

Kommer endringene over natta hvis vi vedtar å slå oss sammen med Delta? Nei, prosessen skal foregå over en periode på minst tre år, og det har vært viktig for både STAFO og Delta at det ikke skal være brå overganger eller spres usikkerhet om hva neste steg og milepæler er, og hva de innebærer.

Når kan jeg eventuelt benytte meg av Deltas medlemstilbud? Allerede i 2015 er det hensikten at STAFO-medlemmene skal kunne benytte seg av flere av medlemstilbudene til Delta, men omfanget må utredes ytterligere. Husk at STAFO og medlemsorganisasjonene fortsatt vil ha hovedansvar for medlemstilbudene til sine medlemmer i 2015, og at Delta-tilbud kommer eventuelt i tillegg.

På arbeidsplassen min har Delta en lokal klubbleder mens STAFO ikke har noen fordi jeg er eneste medlem. Må jeg forholde meg til den tillitsvalgte fra Delta? I 2015 skal de tillitsvalgte ha mulighet til å samkjøre og koordinere seg, men fra 2016 skal det velges én hovedtillitsvalgt og da stiller alle kandidater på likt, uavhengig av om de har STAFO eller Delta-bakgrunn.

En av mine kollegaer er Delta-medlem og påstår at STAFO har lavere kontingentsatser enn det de har. Vil kontingenten bli satt opp etter en eventuell sammenslåing? Det skal bli en samordning i kontingent. Delta har en ordning der man betaler en fast prosentsats i kontingent som går direkte til Delta, og så overføres det eventuelt en andel til yrkesorganisasjonene deres pr. medlem. Nå er imidlertid Delta i en prosess der de vurderer hele kontingentstrukturen, så det kan bety at det for noen STAFO-medlemmer blir litt lavere kontingent, mens andre får litt høyere. Her er det uansett viktig å huske på at medlemstilbudet vil bli mye større og omfattende i årene som kommer, så du kommer ganske sikkert til uansett å få et tilbud som er verdt kontingenten.

Hvem skal forhandle lønna vår i 2015? I 2015 vil vi forhandle under Delta-navnet. Men siden det er lokale forhandlinger, vil de foregå som vanlig og da er det STAFO-tillitsvalgte som forhandler for «sine» medlemmer, men altså i kraft av å være Delta-tillitsvalgte. STAFO-rådgiverne på kontoret vil bistå etter ønske og behov, og i tillegg kan man også benytte seg av Deltas kompetanse etter avtale.

Vil en sammenslåing løse problemene vi har med avtaletilgang? Nei, en sammenslåing har ikke til hensikt å løse akkurat den utfordringen.

Er vi sikre på at ivaretakelsen av lokale husavtaler ikke blir skadelidende? Lokale husavtaler skal fint kunne ivaretas dersom Stafo og Delta slås sammen.

Må jeg kontakte avdelings- eller regionkontorene i Delta når jeg i fremtiden trenger hjelp eller svar på spørsmål? Som medlem vil du få et enda større apparat å spille på dersom STAFO og Delta velger å gå sammen. I overgangsperioden kan du ta kontakt med de STAFO-tillitsvalgte og –ansatte som du er vant til, og i tillegg kan du benytte deg av Deltas tjenester, for eksempel «Delta direkte», der du kan ringe alle hverdager mellom 8 og 20 og få hjelp der og da.

Får vi større påvirkningskraft innad i YS om vi slår oss sammen med Delta, og hva skal vi eventuelt bruke den kraften til? Kjøttvekta betyr noe! Jo større en organisasjon er i medlemstall, jo viktigere er det å lytte til den. Slik skapes gjennomslagskraft, enten det handler om forhandlingsmakt overfor arbeidsgivere eller tyngde innad i YS. Vi skal og vil være en aktiv aktør når samfunns- og arbeidslivet står overfor endringer og utfordringer, og da er det smart om vi er mange på samme lag.

Delta har nesten ingen medlemmer som jobber i staten. Hvilken kompetanse har de på statsansattes utfordringer? Det er jo STAFO som bringer denne kompetansen med seg inn i samarbeidet. Vi har mange års erfaring med håndtering av utfordringer som statsansatte opplever i sin arbeidshverdag, og denne kompetansen skal bli godt tatt vare på i en felles organisasjonsstruktur bestående av STAFO og Delta.

Hva sier YS sentralt om disse planene, og har fusjonsprosessen mellom Parat og Negotia hatt innflytelse på sammenslåingsinitiativet? Man ser på flere områder innenfor organisasjonslivet at organisasjoner søker sammen for å dra nytte og styrke av hverandre, så også i YS. Men YS har ingen meninger om dette siden YS er eid av medlemmene og medlemsorganisasjonene.

Jeg er mest opptatt av at det skal være kort vei til hjelp og for å kunne gi signaler om ting som er viktig for meg. Vil dette bli vanskelig i en organisasjon som er 10 ganger større enn dagens STAFO? Veien til hjelp vil ikke bli lengere – snarere tvert i mot. Delta har et bredere medlemstilbud enn vi har i dagens STAFO, og telefonhjelpstjenesten «Delta direkte» vil være til stor hjelp for mange medlemmer som ikke alltid kan ta kontakt innenfor normal kontortid. Det viktigste for meg er at jeg skal få hjelp til å være best mulig i stand til å påvirke forholdene på arbeidsplassen min.

Det viktigste for meg er at jeg skal få hjelp til å være best mulig i stand til å påvirke forholdene på arbeidsplassen min. Har organisasjonsstørrelse noe å si for denne påvirkningskraften? Kort fortalt: Påvirkningskraften blir større med en større organisasjon. Dette er fordi du vil kunne ha tilgang på et kjempeapparat av kompetanse og erfaring som har kjennskap til de aller, aller fleste utfordringer man kan bli utsatt for i arbeidslivet.

Er det aktuelt å slå seg sammen med enda flere organisasjoner når denne prosessen vi er i nå har kommet på plass? Nå har vi full oppmerksomhet om denne prosessen for å gjøre den best mulig over de drøye tre årene som sammenslåingsfasen er ment å vare. Om det deretter skulle skje at flere organisasjoner ser verdien og styrken i å samle ressurser og kompetanse, får vi ta det etter hvert.

Vil serviceressursene i STAFO bestå? Ja, og de vil finne sin naturlige og selvsagte plass i Delta. Mange av dem du kommer til å ha kontakt med i Delta kommer til å være tidligere STAFO-ansatte og –tillitsvalgte, men altså med stillinger eller verv i Delta.

Kan våre foreninger ved en sammenslåing bli skviset vekk fra forhandlingsbordet i bedrifter der STAFO i dag er større enn Delta? Nei. Der STAFO i dag er størst, er det STAFO-tillitsvalgte som skal forhandle, men det gjøres da under Delta-navnet. Kompetansen vil jo likevel være den samme. Der Delta er større enn STAFO, vil det tilsvarende være de som forhandler på vegne av begge organisasjoners medlemmer.

Hva skjer med medlemsorganisasjonen min? Vil den bli borte? Medlemsorganisasjonene i STAFO kan kunne inngå som yrkesorganisasjoner eller ha en annen form for organisasjonsstruktur i Delta gjennom avtale dersom det ikke er naturlig å inngå i en eksisterende yrkesorganisasjon. Det vil da komme i form av et tilbud fra Delta som medlemsorganisasjoner kan drøfte og ta stilling til.

Kan vi ombestemme oss dersom dette viser seg å ikke fungere for STAFO? Ja. Det er en retrettmulighet for oss dersom det i løpet av 2015 viser seg at en felles organisasjonsstruktur for Delta og STAFO ikke blir bra for STAFO-medlemmenes interesser. Da kan STAFO trekke seg ut av prosessen og gå tilbake til å være mer eller mindre den organisasjonen vi er i dag.

Har STAFOs sentralstyre mandat til å utrede muligheten for en eventuell sammenslåing med Delta?  STAFOs sentralstyre er øverste organ mellom de årlige representantskapsmøtene. Det er sentralstyrets plikt å gjøre utredninger og fremme forslag til STAFOs representantskap.