Mellomoppgjøret 2011

Alle får reallønnsvekst i 2011, men hvor mye? Det er klart for årets mellomoppgjør.

Et mellomoppgjør innebærer at det kun skal forhandles om reguleringer av lønnen. Hovedtariffavtalen fremforhandles ved hovedforhandlingene hvert annet år, sist i 2010, neste gang i 2012.

27. – 29. april setter YS-stat seg ned sammen med Statens personaldirektør og de andre hovedsammenslutningene for å forhandle frem et resultat for årets mellomoppgjør. Utgangspunktet for årets forhandlinger er at det i fjor ble gitt en lønnsvekst på 3,6 %. Vi har med oss et overheng på 2,3 % – dvs den delen av fjorårets oppgjør som slår ut på årets oppgjør. I tillegg kommer en forventet lønnsglidning – all lokal lønnsutvikling som ikke er avtalt sentralt (2.3.4. og lignende) – på 0,6 %. Før forhandlingene har begynt, har de statsansatte hatt en gjennomsnittlig lønnsutvikling på 2,9 %.

Forventet prisstigning i år er på ca 2 %. Dermed har vi allerede en reallønnsvekst for alle i 2011. Men det skal forhandles og det er midler å forhandle om. Frontfagene, som setter malen for alle de påfølgende oppgjørene, kom i havn med en ramme på ca 3,7 %. For oss ansatte i staten har det vært en dårligere lønnsutvikling enn for andre sammenlignbare grupper i andre sektorer. Dette vil YS-stat ha kompensasjon for og vil kreve å få en høyere lønnsvekst enn de sammenlignbare gruppene.

Det arbeides nå med å legge siste hånd på kravet for årets oppgjør. YS har store forventninger om at årets oppgjør avsluttes ved forhandlingsbordet 29. april. Da vil det også vise seg om det vil være rom for å fremme vårt krav om å flytte sivilforsvarsadjutantene over fra spenn til ramme.