Er forskjøvet arbeidstid et problem?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMange ansatte i Sivilforsvaret må forskyve arbeidstiden. Noen distriktssjefer opplever opparbeiding av fritid som et problem. Hva synes de ansatte?
Kjernetiden er den tiden ansatte skal være på jobb med mindre det er gitt fri. Kjernetiden varierer fra tjenestested til tjenestested, men kan f. eks. være i tidsrommet 9-14:30. Fleksitid gjør at man kan velge å arbeide ut over kjernetiden mellom 07:00 og 20:00 og på lørdager. Dette er variasjoner som arbeidstaker velger selv, og det gis ingen kompensasjon for det arbeidet som faller utenfor normalarbeidstiden.

Noen ganger kreves det at arbeidstaker må avvike fra normalarbeidstiden. For ansatte i Sivilforsvaret gjelder dette stort sett for øvelser og beredskapsvakter. Dette er et avvik fra normalarbeidstiden, og kan sammenlignes med andre arbeidsplasser hvor det er skift eller turnus. For en som arbeider turnus, skal det være en turnusplan hvor arbeidstid og fritid er satt opp. Turnusplanen skal drøftes av arbeidsgiver og fagforeningsrepresentanter og være gjort kjent for arbeidstakerne minst to uker før den trer i kraft. En slik forskyvning i arbeidstiden skal kompenseres etter C-tabell i tillegg til at merarbeidstid skal tas ut som fritid.

En av hensiktene med en turnusplan er å sikre at arbeidstid og fritid er i tråd med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Av samme grunn skal avvik fra normalarbeidstid i forbindelse med øvelser og vakt reguleres i en arbeidsplan.

Vi hører ofte at distriktssjefer i Sivilforsvaret opplever avvikling av opparbeidet fritid som et problem. Vi spurte våre medlemmer om det samme. 2 av 3 av de spurte svarte at de ikke syntes det var et problem, mens en knapp tredel svarte at de opplevde det som et problem. 7 av 10 de spurte sier de opplever at de for det meste kan ta ut opparbeidet fritid i tråd med egne ønsker, mens 3 av 10 opplever at de ikke alltid, eller bare unntaksvis kan ta fri når de selv ønsker det.

Basert på vår undersøkelse er bruken av arbeidsplaner i Sivilforsvaret noe varierende. Omtrent 1 av 3 svarer at deres tjenestested benytter arbeidsplaner for både opparbeiding og avvikling av fritid, mens 1 av 4 har planer for bare en av delene. 42 % bruker ikke arbeidsplaner.  Andelen av de som svarer de ikke alltid får ta ut fritiden som de vil, synker fra 31,8% til 26,7 % for de som benytter arbeidsplaner. Samtidig er det færre av de som ikke benytter arbeidsplaner som opplever opparbeiding av fritid som et problem.

Fritid problem