Dom i fisjonssaken

domstolOslo tingrett har avsagt dom i saken om deling av STAFO – fisjonsvedtaket er gyldig. De fisjonerte foreningene skal betale kontingent til STAFO for første halvår 2016.

Etter at et mindretall gjentatte ganger hadde stoppet et vedtak om at hele STAFO skulle gå over til Delta, ble det på representantskapsmøtet i STAFO 30. november – 1. desember  2015 fremmet forslag om en fisjonering. Forslaget ble vedtatt med alminnelig flertall og innebar at STAFO skulle dele seg i to. De gjenværende foreningene i STAFO skulle fortsette omtrent som før, mens de øvrige foreningene skulle gå samlet inn i Delta. Sikringsfondet skulle deles mellom de to fusjonerte partene slik at de foreningene som gikk over til Delta skulle få med seg kr 1.000,-  pr. yrkesaktivt medlem.

Sentralstyret i STAFO besluttet 17. desember å utelukke de foreningene som hadde meldt overgang til Delta. De utelukkede foreningene mente det var uklart om de, som ekskluderte medlemmer, skulle betale kontingent til STAFO ettersom de var fratatt rettigheter som fullverdige medlemmer, og de besluttet følgelig  å holde den tilbake.

Sentralstyret i STAFO mente også at fusjonsvedtaket fra representantskapsmøtet var ugyldig, og innga stevning om dette til Oslo tingrett 22. desember 2015.

Sakene om fisjon og kontingent ble behandlet i Oslo tingrett 14. – 15. juni. Forslaget om fisjon innebar at alle foreningene ville stå som fullverdige og betalende medlemmer av STAFO frem til forbundet skulle deles 30. juni.

I dommen, som forelå 1. juli, heter det: «STAFOs representantskaps vedtak av 30. november 2015 om deling av STAFO er gyldig». Dette tilsier at kontingenten betales i tråd med vedtaket, altså ut første halvår av 2016.

Dommen er rettsgyldig tidligst ved utløp av ankefristen 15. september.

Dommen i Oslo tingrett kan leses her.