Delta samfunnssikkerhet har gitt høringssvar til Konseptutredningen

Delta samfunnssikkerhet har levert sitt svar til høringen på «Konseptutredning Sivilforsvaret 2016. I høringen gir ikke foreningen støtte til noen av de fire fremlagte konseptene, men legger mer vekt på at rammevilkårene styrkes.

«For å sikre at Norges samfunn har et sivilforsvar med den innretning, kompetanse, kompetanse, volum og organisering som kreves for å møte fremtidens behov og utfordringer, gis derfor Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å gjennomføre en Sivilforsvarsstudie.»

Dette oppdraget ble løst ved at en prosjektgruppe la frem «Konseptutredning Sivilforsvaret 2016″ i juni i fjor. Konseptutredningen er nå ute på høring og Delta samfunnssikkerhet har gitt sitt høringssvar.

I konseptutredningen presenteres blant annet tre alternative konsepter og et 0-konsept. 0-konseptet er en fortsettelse av dagens Sivilforsvar uten endringer.

Konsept 1 – Nødvendig styrking, er en videreføring av dagens sivilforsvar, men med den styrkingen som er nødvendig for å opprettholde en troverdig funksjonalitet.

Konsept 2 – Tilpasset fremtidens samfunnsbehov foreslår en nødvendig styrking på flere områder. Blant annet med utvidet opplæring og stående avdelinger.

Konsept 3 – Spisset er et konsept hvor Sivilforsvaret vil bli mer spesialisert mot forsterkningsoppgaver.

Delta samfunnssikkerhet har i sin høring ikke landet på noen av alternativene fordi foreningen mener at ingen av de foreslåtte konseptene vil være tilstrekkelige til å møte fremtidens behov. I sitt høringssvar konkluderer Delta samfunnssikkerhet slik: »

Det er i dag misforhold mellom hva samfunnet forventer Sivilforsvaret kan levere hva etaten disponerer av utstyr og kompetanse. Politiske myndigheter må ha vilje til å bestemme hvilke oppgaver Sivilforsvaret skal utføre, i tillegg til de oppgavene som er pålagt i lover og internasjonale konvensjoner. Det må gis tilstrekkelige ressurser slik at etaten kan utføre disse oppgavene.

Etter å ha gått gjennom utredningen kan våre øvrige kommentarer oppsummeres til følgende:

  • 48 timer øvelse pr. år er et absolutt minimum for å vedlikeholde kompetansenivået hos tjenestepliktige i Sivilforsvaret.
  • Den godtgjørelsen de tjenestepliktige mottar må oppjusteres slik at den kompenseres for den belastning og økonomiske tap den enkelte påføres, og slik at den gjenspeiler den verdien de tjenestepliktige tilfører samfunnet.
  • Til tross for etableringen av MFE er Sivilforsvaret for dårlig utrustet med materiell til å håndtere krevende hendelser.
  • Krigsreserven må gjeninnføres med kompetent, rulleført mannskap og operativt materiell.
  • Sivilforsvaret må få langsiktige, økonomiske rammer basert på de faktiske behovene og ikke som en justering av tidligere tildelinger.
  • Det må etableres en form for etatsskole for ansatte i Sivilforsvaret.»

Her kan du lese Konseptutredningen.

Og her kan du lese høringsuttalelsen til Konseptutredning Sivilforsvaret 2016