STAFO samfunnssikkerhet svarer på høring «Når det virkelig gjelder…»

IMG_3182NOU 2013:5 «Når det virkelige gjelder…», om effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser, har vært ute ute på høring. STAFO samfunnssikkerhet har levert sin høringsuttalelse.

Utvalget som skulle gjennomgåorganisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven la frem utredningen «Når det virkelig gjelder…» (NOU 2013:5) i april i år. Utredningen har nå vært ute på høring.

Mange er invitert til å avgi høringsuttalelse, men STAFO samfunnssikkerhet er den eneste som avgir høring direkte fra grunnplanet i Sivilforsvaret til Justisdepartementet. Meningsytringer fra andre aktører i Sivilforsvaret blir gitt til organer som innarbeieder kommentarer i mer generelle høringsuttalelser. Innspill fra sivilforsvarsdistriktene innarbeides i en samlet uttalelse fra DSB og andre arbeidstakerorganisjoner gir sine innspill til sine organisasjoner.

Sammendrag
Utredningen er omfattende og ikke alt er like relevant for alle. STAFO samfunnssikkerhet har i hovedsak uttalt seg om noen av forholdene som angår Sivilforsvaret. De viktigste punktene er:
– Sammenslåing av Heimevernet og Sivilforsvaret er ikke hensiktsmessig
– Støtter forslagets anbefaling om å opprettholde en statlig, sivil etat som er folkerettslig beskyttet
– Ønsker å opprettholde Sivilforsvarets krigstidsoppgaver
– Godtar forslag om navneendring under forutsetning av at det tilføres midler til å dekke kostnadene
– Betenkeligheter knyttet til forslaget om halvering av styrke
– Ønsker å opprettholde dagens distriktsgrenser
– Ønsker en tydelig ledelse av beredskapsstyrken, fortrinnsvis utenfor DSB
– Ønsker å styrke kompetansen i alle ledd
– Forslag om alternativ organisering av opplæring og tjeneste
– Behov for en uavhengig analyse av fremtidens forsterkningsbehov, uavhengig av økonomi
– Eventuell omorganisering må finansieres med friske midler
– Anbefaler eget kapittel for beredskapsstyrken i statsbudsjettet.

Heimevernet og Sivilforsvaret i krig og fred
STAFO samfunnssikkerhet støtter utvalgets syn om at sammenslåing av Heimevernet og Sivilforsvaret er lite hensiktsmessig. Foreningen har tidligere gitt uttrykk for at en sammenslåing med Heimevernet ville ha svekket beredskapen i Norge.

Forslaget om å videreutvikle en statlig, sivil etat som er folkeretslig beskyttet, støttes i foreningens høringsuttalelse. Men foreningen avviser forslaget om å avvikle Sivilforsvarets krigstidsoppgaver.

Navneendring
For mange er navnet Sivilforsvaret en godt innarbeidet merkevare. Det er mange gode grunner, ikke minst følelsesmessige, til å beholde navnet. STAFO samfunnssikkerhet har likevel i sin høringsuttalelse gitt støtte for navneendring fordi  det er en akseptabel måte å signalisere vektlegging av beredskapsoppgaver i fredstid. Det understrekes samtidig at dette ikke må være et signal om at krigstidsoppgavene blir borteDet forutsettes videre at kostnadene til navneendringene ikke skal tas fra etatens eget budsjett, men at midlene til dette blir tilført.

Færre mobile innsatsavdelinger med økt styrke
Utvalget foreslår i utredningen at styrken halvveres og at grunnutdanning og tjenestetid økes.

STAFO samfunnssikkerhet mener at det er viktig at de totale beredskapsressursene ikke forringes. Styrketallet er ikke et mål i seg selv. En halvering av styrken kombinert med en tilnærmet fordobling av tjenestetid og kompetanse kan synes som et godt forslag. Tanken på et godt motivert mannskap som hyppig får bygge opp sin kompetanse og erfaringsgrunnlag er besnærende. Likevel vekker forslaget noen bekymringer:

  • Forskjell på rulleført og tilgjengelig styrke. En oppsetning på 4000 betyr ikke et tilgjengelig operativt mannskap på 4000, men på 600 – 2600, avhengig av omstendigheter.
  • Åpner for ensidig nedbygging. Erfaringer tilsier at det er lett å få gjennomslag for de delene av et forslag som ikke koster noe, mens den delen som kommer med en prislapp, blir lagt til side. Ansatte i Sivilforsvaret har ikke gode erfaringer med slike forslag.
  • Svekket rekrutteringsgrunnlag. Mange sivilforsvarsdistrikter sliter med å finne mannskap som kan ta fri fra andre forpliktelser de tre ukene grunnopplæringen varer eller forlate arbeidsplassen på kort varsel for å delta på innsatser av opp til en dags varighet. Dette skyldes ikke minst økonomiske forhold. Skal etaten rekruttere blant de som kan ta fri to måneder, blir rekrutteringsgrunnlaget enda smalere.
  • Ingen frigjøring av ressurser. Til tross for hva utvalget hevder vil ikke en halvering av antall tjenestepliktige gi noen vesentlig innsparing i seg selv. Det er aktivitetene som koster og vurdering av kostnader må derfor måles opp mot summen av antall øvings- og skoledøgn, uavhengig av størrelsen på styrken.

Distriktsgrenser
Både utvalget og foreningen anbefaler å videreføre dagens distriktsstruktur. Sivilforsvarets ansatte har mye kompetanse i beredskap, noe som andre aktører, som kommuner, kan nyttiggjøre seg. STAFO samfunnssikkerhet stiller seg bak utvalgets vurdering av behovet for desentralisert tilstedeværelse og lokal tilknytning. Foreningen ønsker ikke å endre dagens distriktsgrenser. Justering av politiets distriktsgrenser har etter vår mening liten betydning for Sivilforsvarets organisering.  Flere sivilforsvarsdistrikter i samme politidistrikt anses som uproblematisk.

Sentral ledelse under eget direktorat
Utvalget anbefaler at det etableres en tydelig ledelse integrert i DSB for leder av Statens beredskapsstyrke med stab. STAFO samfunssikkerhet er enige i dette.

I høringssvaret hevder foreningen at Sivilforsvaret har hatt dårlige kår under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Fremfor å høste av de såkalte og lovede synergieffektene, har Sivilforsvaret snarere vært taperen i den interne budsjettkampen. Det uttrykkes derfor ønske om at fremtidens sivilforsvar primært blir lagt under et eget direktorat. Eventuelt bør den fysiske avstanden til DSB økes.

STAFO samfunnssikkerhet støtter også utvalgets oppfatning av at Sivilforsvaret bør ha en tydelig operativ ledelse.

Kompetanseløft
De ansatte i Sivilforsvaret har en stor samlet kompetanse innenfor beredskapsområdet. Dette er en kompetanse som lokale samarbeidspartnere kan dra nytte av og som bør videreutvikles.

Foreningen anbefaler videre i sin høring at mulighetene for en heltidstjeneste tilsvarende forsvarstjeneste utredes.

Økonomi
For Sivilforsvaret er det viktig at man ikke nok en gang må bære de økonomiske belastningene av en omorganisering. STAFO samfunnssikkerhet uttrykker derfor en forventning om at kostnadene til en eventuell omorganisering dekkes med tilføring av friske midler. Det uttrykkes også ønske om at det opprettes et eget kapittel for det fremtidige sivilforsvaret i statsbudsjettet.

Høringssvaret er utarbeidet av sentralstyret i STAFO samfunnssikkerhet.

Du kan lese høringssvaret her