STAFO samfunnssikkerhet spør DSB: Hvor stor er sivilforsvarsstyrken?

14.000? – 10.000? – 8.000? Hvor stor er sivilforsvarsstyrken – egentlig? STAFO samfunnssikkerhet ber DSB redegjøre for størrelsen på oppsetningene.Sivilforsvaret har dårlige vilkår for tiden.  STAFO mener det er viktig at det er åpenhet om hvordan situasjonen egentlig er.  Derfor har man bedt DSB om å få en redegjørelse for hvordan det egentlig står til med den statlige forsterkningsressursen.

DSB har tidligere vedtatt at sivilforsvarsstyrken skal reduseres fra 10.000 til 8.000. Hva vil det bety for planlegging og budsjettering for Sivilforsvaret om styrken ikke skal reduseres, men økes for å nå 8.000? Det har vært en del uklarhet om hvor stor styrken egentlig er og STAFO frykter at det har vært en del overrapportering. Dessuten kan det se ut til at en del av problemene dekkes over ved at personell holdes i styrken ut over lovbestemt aldersgrense.

STAFO samfunnssikkerhet har tidligere bedt om at graden av styrkeoppfylling skulle tas med i distriktenes årsrapportering. Siden dette ikke ble imøtekommet har foreningen nå gjort en ny henvendelse. Denne gangen blir DSB bedt om å lage en oversikt over fordeling og størrelse på sivilforsvarsstyrken.