Hvem skal få være med i STAFO samfunnssikkerhet?

Forslag om vedtektsendring kan gi tilbud til flere.

STAFO samfunnssikkerhet tilbyr i dag medlemskap til ansatte innenfor «virksomheten samfunnssikkerhet og beredskap og beredskapsmedarbeidere ved fylkesmannsembetene». Begrepsbruken kan virke uklar. Sentralstyret legger derfor frem forslag om at alle som arbeider innenfor «fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap» kan slutte seg til foreninge.

Da foreningen ble stiftet var den en organisasjon primært for ansatte i Sivilforsvaret. På den tiden var det en formell forbindelse mellom Sivilforsvaret og fylkesmannsembetene. Begrepet «virksomheten samfunnssikkerhet og beredskap» viser til Direktoratet for samfunnssikkerhet, men kan virke noe uklart.

Etter at dette formelle samarbeidet ble oppløst, har ansatte på embetene fortsatt kunne være medlemmer av  STAFO samfunnssikkerhet.

Sentralstyret foreslår nå en klarere formulering av vedtektene og åpner formelt for medlemsskap til alle som arbeider med samfunnssikerhet i stat og kommune.