Representantskapsmøtet 2011

Årets representantskapsmøtet for STAFO samfunnssikkerhet ble avviklet i Riga 28. – 30. mars. I tillegg til møteforhandlinger ble det anledning til opplæring og kurs for tillitsvalgte.

Rammen rundt årets representantskapsmøte ga anledning til både kulturelle og sosiale aktiviteter i tillegg til kurs og selve representantskapsmøtet.

Vedtektsendring
Representantskapet vedtok enstemmig å endre vedtektene slik at foreningen blir et tilbud til alle som arbeider innenfor fagfeltet samfunnssikkerhet og beredskap i stat og kommune.
Forslaget om å organisere ledere i en egen enhet i organisasjonen ble utsatt til neste representantskapsmøte.

Valg
Leder Tom Labråten og styremedlemmene Vårild Brodtkorb og Trond Åsheim var på valg i år. Valgkomiteens forslag om gjenvalg ble enstemmig vedtatt.
Lønn og lønnsforhandlinger
Representantskapsmøtets andre dag ble benyttet til kurs. Paul Pedersen fra STAFO underviste deltakerne i lover, regler og prosedyrer rundt lønnsforhandlnger. Det var også tid til en guidet tur rundt i Riga.

Festmiddag
Hvert tredje år holdes det en festmiddag i forbindelse med representantskapsmøtet. Til disse møtene inviteres også foreningens æresmedlemmer. Odd Tangvik og Per Bartnes deltok derfor som spesielle gjester da møtedelegatene samlet seg til en festlig avslutning på årets møte.

Kasserer og tidligere sekretær, æresmedlem Odd Tangvik, i prat under middagen