Det koster å være tillitsvalgt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Hva er prisen for å være tillitsvalgt? I DSB kan det koste mer enn verdien av 30 års erfaring.

Likestilles og vektlegges
I den daglige virksomheten er direktoratet eksemplarisk i sin behandling av de tillitsvalgte. De tillitsvalgte har gode arbeidsforhold og behandles godt. Likevel kan det å ta på seg verv være en belastning. Det står riktignok i Hovedavtalen om tillitsverv: Vervet skal likestilles med vanlig tjeneste. Vervet gir kompetanse og skal vektlegges i vedkommendes videre tjeneste og karriere.

Slik dette er formulert skulle en tro at dette betyr at en godt kvalifisert søker på en stilling i staten skulle ha fortrinn dersom vedkommende også har erfaring som tillitsvalgt. Erfaringene viser noe annet.

Ansatt som leder
Ved et av tjenestestedene i Sivilforsvaret ble en sivilforsvarsinspektør ansatt som leder for en avdeling. Da vedkommende fikk et verv som sentralt tillitsvalgt, ga arbeidsgiver et sjenerøst tilbud om fritak for arbeidsoppgaver i funksjonstiden slik at den tillitsvalgte kunne ha tilstrekkelig tid til å utføre sitt verv. En stedfortreder overtok jobben som leder.

Imens ble det gjort en evaluering med påfølgende  justeringer av organisasjonen på sivilforsvarsdistriktet. Justeringene var så små at de ble gjennomført uten forhandlinger, men bare etter drøftinger med de tillitsvalgte. Avdelingen dette gjaldt byttet navn, det ble tillagt et par fagområder og avdelingen ble nå kalt seksjon. Stillingen byttet navn til seksjonsleder og ble lyst ut.

Videreføring av oppgaver
Alle oppgavene som avdelingslederen hadde hatt, ble videreført i den nye stillingen, og vedkommende regnet med å ha fortrinnsrett til jobben. Dette ble avvist av DSB.  Det hadde vært endringer i avdelingens fagområder.

Inspektøren søkte stillingen ved utlysningen. Med over tretti års erfaring fra Sivilforsvaret skulle en tro søknaden sto sterkt. Vedkommende hadde verv som tillitsvalgt, noe som altså skulle regnes som en fordel. Endringen i avdelingen var dessuten et tillegg av et fagområde som inspektøren hadde over tretti års erfaring med. Men fremfor å ansette en godt kvalifisert sivilforsvarsinspektør med tillitsverv, velger direktoratet å ansette en som ikke bare er uten tillitsverv, men også er uten erfaring fra det nye fagfeltet.

Kvalifikasjoner
Fordi den gamle stillingen endres til også å omfatte et fagområde hvor vedkommende har kompetanse i særklasse, mistet altså vedkommende fortrinnsretten på stillingen, og nådde heller ikke opp i konkurransen om stillingen med søkere uten erfaring fra fagfeltet.

DSB har adoptert regelen om at tillitsverv skal vektlegges i videre karriere og tjeneste. Praksis i dette tilfellet viser at selv med tretti års erfaring innen et fagfelt vil ikke det oppveie ulempen med å være tillitsvalgt. DSB ansetter heller noen uten kompetanse enn å ansette en med tillitsverv.

Det hører forresten med til historien at etter at ansettelsen har skjedd, har inspektøren blitt spurt om å ta over ansvaret for gjeldende fagfelt.