Representantskapsmøte 2010

Sted: København-ferjen

Innkalling til LSBs representantskapsmøte 2010

Med henvisning til foreningens vedtekter § 4, pkt. 8 innkalles LSBs representantskap – d.v.s:

a) LSB’s sentralstyre
b) lokal tillitsvalgt ved tjenestesteder med 3 medlemmer eller mer
c) valgt felles representanter for tjenestesteder med færre medlemmer
d) valgt fellesrepresentant for pensjonistmedlemmene

til representantskapsmøte 2010 på København-fergen i tiden 14. – 16. april 2010

Lunsj fra kl 12:00, representantskapsmøtet starter kl 13:00.

Saksliste for møtet:
1. Opprop av representanter
2. Åpning
3. Konstituering
4. Årsmelding for 2009
5. Revidert regnskap for 2009
6. Valg av logo
7. Innkomne forslag, herunder forslag om vedtektsendringer
8. Valg

Saker som ønskes behandlet på representantskapsmøtet må være foreningens sekretariat i hende innen 17. mars. Saksdokumenter, inkl. valgkomiteens innstilling, vil bli utsendt i løpet av uke 14.

Dersom lokal tillitsvalgt ikke kan møte, møter vara eller en annen valgt av driftsenhetens medlemmer.

Lokal tillitsvalgt som er innvalgt i sentralstyret, deltar i representantskapet som sentralstyremedlem. For at medlemmene ved vedkommende driftsenhet skal bli representert på møtet, møter varatillitsvalgt, eller en annen valgt av driftsenhetens medlemmer – jfr vedtektene § 4, pkt 2.2.

Vi krever tilbakemelding på fremmøte/deltakelse, eventuelt om vararepresentant møter. Det gjøres ved å returnere vedlagt svarslipp eller pr e-post til Trond.Åsheim@dsb.no innen 31. mars

Reise til / fra:
Det er mulig å gå om bord fra kl 10:00. Vi planlegger å åpne møtet kl 13:00, etter lunsj.

For de som bruker fly, forventes at lavprisbillett benyttes, selv om det skulle medføre lengre venting / reisetid enn med fullprisbillett. Flybillett må derfor bestilles allerede nå. Bruk av egen bil vil ikke bli godtgjort med mindre samtykke er innhentet på forhånd. Eventuelt behov for reiseforskudd rettes til foreningens sekretær

Vel møtt.
Hilsen

Tom Labråten
leder