Lønnsforhandlingene 2010 i DSB sluttført

Moderat oppgjør for medlemmene, godt oppgjør for Sivilforsvaret og STAFO samfunnssikkerhet.

De lokale forhandlingene i DSB ble sluttført fredag formiddag. Det regionale nivået i DSB har sakket akterut i lønnsutviklingen gjennom flere år. Årets oppgjør er et stort skritt i riktig retning for å utjevne disse forskjellene. 51,6 % av oppgjøret går i år til de regionale enhetene. Også for kvinnene har dette vært et godt oppgjør. I en mannsdominert virksomhet som DSB går 49 % av årets oppgjør til kvinner.

Til tross for at årets lokale forhandlinger har vært et godt oppgjør for STAFO samfunnssikkerhet, vil nok den store jubelen utebli blant medlemmene. Mange har fått en del i den lokale potten, men dermed har det også vært små tillegg. Få har fått tillegg ut over to lønnstrinn. Det ble sendt inn krav fra 80 medlemmer. 50 har gått opp i lønn eller stilling.

For STAFO samfunnssikkerhet som organisasjon er dette likevel et meget bra oppgjør. STAFO berømmer arbeidsgiver for vilje til å bidra til å minske forskjellene mellom ansatte i sentral- og ytre etat.

De medlemmene som har fått lønnstillegg vil bli underrettet om resultatet i e-post så snart som mulig.


Fornøyd leder av STAFO samfunnssikkerhet, Tom Labråten.

Lønnsforhandlinger 2010 i gang

De lokale lønnsforhandlingene i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er i gang.

Sentralstyret i STAFO samfunnssikkerhet med teknisk forsterkning fra Roy Arild Rugsveen utgjør forhandlingsdelegasjonen. DSB har lagt en god ramme for forhandlingene, men potten det forhandles om er like liten.

Det forhandles om en pott på 2,3 millioner. 116 av de 619 ansatte i DSB er medlemmer av STAFO.

Lokale lønnsforhandlinger – ny frist

Til medlemmer av STAFO samfunnssikkerhet:

Medlemmene av STAFO har tidligere fått invitasjon til å levere inn krav med frist 1. oktober. Etter forberedende møte med arbeidsgiver er endelig frist for innlevering av krav til arbeidsgiver satt. For å rekke å behandle og formulere kravene innen fristen må vi fremskynde frist for innlevering for de som ennå ikke har levert.

Ny frist er 16. september 2010.

Spørsmål?
Kontakt Trond Åsheim

Lokale forhandlinger

Som opplyst tidligere vil det bli lokale forhandlinger (2.3.3.) i år ved virksomheten Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er avsatt en pott på til sammen 0,9 %. Forhandlingene vil foregå i Tønsberg 22. – 23. oktober med virkning fra 1. september.

Kravskjema og brev fra FAD om årets lokale forhandlinger med informasjon kan sendes til spesielt interesserte, ta kontakt med Trond Åsheim.

Frist for innlevering av krav er satt til 1. oktober.

Sentrale justeringsforhandlinger avsluttet

De sentrale justeringsforhandlingene ble avsluttet tirsdag kveld 29. juni 2010. Vi fikk dessverre ikke gjennomslag for noen av våre krav om flytting av sivilforsvarets tjenestestillinger fra spenn til ramme.  Det ble gjort noen justeringer i toppen av spennet på noen stillinger.

Her er et utdrag av den delen av resultatet som angår sivilforsvarsstillingene:

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP
08.401 SIVILFORSVARSTJENESTEN

0330 Sivilforsvarsbetjent  LR14
0331 Sivilforsvarsadjutant  39-58
0332 Sivilforsvarsinspektør  44-70
1482 Distriktssjef  54-81